Tunnelin lämpöeristetyn verhouksen suunnittelun ja toteutuksen perusteet

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Talonrakennustekniikka
Mcode
Rak-43
Degree programme
Language
fi
Pages
114
Series
Abstract
Tutkimuksessa tarkasteltiin verhouksen mitoitukselle tärkeimpiä kuormia, materiaalien käyttöikään ja kestävyyteen vaikuttavia tekijöitä sekä polyeteenilevyverhouksen rakentamiskustannuksia. Kustannusten jakaantumista eri työvaiheille on myös eritelty työssä. Kirjallisuustutkimuksena perehdyttiin verhouksen rakenteellisiin vaatimuksiin erityisesti tie- ja rautatietunneleissa sekä niiden verhouksessa käytettävien materiaalien kestävyysominaisuuksiin. Tutkimuksessa kartoitettiin käyttöiän arviointiin käytetyt menetelmät. Selvitetyillä tiedoilla ja menetelmillä arvioitiin Savion rautatietunnelin ja Muurla-Lohja -moottoritietunnelien verhousrakenteiden kuormia ja käyttöikää. Kiinnityspultit todettiin käyttöikää rajoittavaksi tekijäksi ja niiden merkittävimmäksi rasitustekijäksi tunnistettiin teräksen korroosio. Lämmön- ja vedeneristeen rasitukset aiheutuivat pääasiassa tunnelin vuotovesistä ja niiden mukana kulkeutuvista kemiallisista yhdisteistä, kuten sulfaateista ja klorideista. Ruiskubetonin pitkäaikaiskestävyydelle tärkeitä ilmiöitä olivat pakkasen aiheuttama sulamis- ja jäätymisilmiö sekä betonin karbonatisoituminen. Tutkimuksen tuloksena saatiin, että käyttöiän arviointimenetelmät ovat niin epätarkkoja, että käyttöikäarvioon sisältyvä epävarmuus on huomattava. Työssä selvitettiin polyeteeniverhouksen toteutus työvaiheittain sekä sen rakentamiskustannukset esimerkkinä käsitellyssä rautatietunnelissa. Tutkimuksessa tehdyn polyeteeniverhouksen kustannustarkastelun perusteella polyeteenilevyjen ja verkon asennus on rakennusliikkeessä edullista suorittaa omana työnä. Näiden työvaiheiden aliurakointihinnat osoittautuivat korkeiksi osaavien aliurakoitsijoiden vähäisen tarjonnan vuoksi. Pultituksen ja eristeasennuksen kustannuksien todettiin edustavan merkittävää osaa verhouksen kokonaiskustannuksista. Työalustoilla todettiin olevan merkitystä työtehoon polyeteenilevyn ja verkon asennuksessa. Verhouksennykyisessä mitoituksessa havaittiin epäselvyyksiä ja puutteita pulttitiheyden, työnaikaisten kuormien ja lämmöneristyksen määrittämisessä sekä palomitoituksessa Merkittävimmät mitoitustekijät kalliosta irrallaan sijaitsevan verhouksen pulttivälille olivat painekuorma, eristeen jäykkyys ja ruiskubetonoinnin työnaikainen kuorma. Johtopäätöksenä todettiin, että lämmöneristeen palonsuojakerroksena tulisi käyttää ruiskubetonin sijasta palonsuojamateriaaleista valmistettuja rakennustuotteita.
Description
Supervisor
Puttonen, Jari
Thesis advisor
Kotkansalo, Petri
Keywords
tunnel, tunneli, lining, verhous, engineering, mitoitus, durability, kestävyys, service life, käyttöikä, construction, rakentaminen, costs, kustannukset
Other note
Citation