Muotoilukasvatus. MUTKU - muotoilukasvatusta peruskouluun -opetuskokonaisuuden opetussuunnitelman laatimiminen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
108
Series
Abstract
Muotoilu on laaja ilmiö ja osa jokaisen arkielämää. Muotoiluosaaminen ja muotoilulukutaito ovat oleellisia opittavia taitoja muuttuvassa maailmassa, jossa ympäristössä toimiminen, valinnat ja päätökset edellyttävät muotoilun ymmärrystä ja käyttöä. Muotoilukasvatus on melko uusi termi ja ala Suomessa. Vaikka muotoilu on ollut osa kansallista identiteettiämme jo pitkään ja muotoilulla on yhteiskunnassamme tärkeä kulttuurinen ja poliitti-nen rooli, muotoilun opettaminen peruskoulussa on hyvin vähäistä. Muotoilu ei ole oma oppiai-neensa, eivätkä koulun ulkopuolinen opetus tai yksittäiset pienimuotoiset hankkeet tavoita kuin hyvin pienen osan oppilaita. Muotoilukasvatus on tutustumista muotoiluun ja sen eri ilmenemismuotoihin. Muotoilukasvatus auttaa näkemään muotoilun laaja-alaisuuden ja siten ymmärtämään omat vaikutusmahdollisuu-tensa ympäristön muokkaajana. Suunnitteluprosessin vaiheet ja suunnitteluajattelu tulevat tutuik-si, ja niiden avulla myös luovan ongelmanratkaisun taidot kehittyvät. Muotoilukasvatuksen mah-dollisuutena nähdäänkin nimenomaan muotoilun työskentely-, ideointi- ja ajattelutaitojen omak-suminen ja niiden monipuolinen soveltaminen. Tässä työssä tutkin muotoilukasvatusta, sen asemaa Suomessa ja osana suomalaista peruskou-lua. Käytännön esimerkkinä toimii Mutku – muotoilukasvatusta peruskouluun -opetuskokonaisuus, joka on Taiteen edistämiskeskuksen Uudenmaan taidetoimikunnan hanke. Produktiivisena osana opinnäytetyötä olen laatinut opetuskokonaisuuden opetussuunnitelman, joka osaltaan perustuu työssä esiteltyihin teoriakokonaisuuksiin. Opetussuunnitelma määrittelee opetustyön kannalta keskeiset seikat kuten opetuskokonaisuuden tehtävän ja tavoitteet, opetuksen sisällöt ja käytettävät työtavat sekä oppimisympäristön ja arvioinnin teemat. Laatimani opetus-suunnitelma toimii konkreettisena apuvälineenä opettajalle muotoilukasvatusta opettaessa. Opetuskokonaisuus julkaistaan ja tarjotaan valtakunnalliseen käyttöön vuoden 2014 aikana Hel-singin Designmuseon kanssa yhteistyönä järjestettävässä muotoilukasvatusseminaarissa.

Design is an extensive concept and a part of our everyday lives. Design know-how and its under-standing design are important skills in the changing world. These skills are required from each and everyone of us when making decisions, choices and operating in our environment. Design Education is a relatively new term and field in Finland. Although design has been part of the national identity for a long time and design has an important cultural and political role in our society, design education doesn’t exist as an individual subject in the national curriculum. Pri-vate activities and small-scale projects only reach a small margin of students. Design Education is about familiarizing with design and its different forms. It helps to see the broad scope of design and understand ones opportunities to influence in shaping the environment. The design thinking process and design thinking become familiar and creative problem-solving skills improve. The potential of Design Education is seen in absorbing and applying the used work-ing, ideation and thinking skills. My thesis is a written research about Design Education in general and in the Finnish primary school. As a practical example I introduce a teaching module for elementary school grades 3 to 6 called "Mutku - muotoilukasvatusta peruskouluun" (Mutku - Design Education for Elementary School). It is a project from Arts Promotion Centre Finland. As a productive part of my thesis I have constructed the curriculum for this teaching module. The curriculum defines the relevant aspects for teaching such as tasks and goals, the content of the education, used working methods, learning environment and assessment. Together with other theoretical material it works as a con-crete tool for teachers. Mutku teaching module will be launched nationally during the year 2014 in a design education seminar held in Helsinki Design museum.
Description
Supervisor
Salli, Timo
Thesis advisor
Seitamaa-Hakkarainen, Pirita
Vaittinen, Virpi
Keywords
muotoilukasvatus, opetussuunnitelma, suunnitteluajattelu, suunnitteluprosessi, design education, curriculum, design thinking, design thinking process
Other note
Citation