Arki ja Kauhu - Taiteellisen työskentelyn haasteet ja selviytymismetodit / Taideparantola

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2019 Aalto-Setälä
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Valokuvataide
Photography
Language
fi
Pages
132 + 2
Series
Abstract
Taiteen maisterin opinnäytetyöni koostuu kirjallisesta osasta nimeltä Arki ja kauhu – Katsaus taiteellisen työskentelyn haasteisiin ja selviytymismetodeihin, sekä taiteellisesta osasta nimeltä Taideparantola. Opinnäytteen keskiössä on kirjallinen osuus. Se on taiteellinen tutkimus, joka sisältää kolme laajempaa aihealuetta. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa käsittelen vetäytymistä taiteilijan työskentelyvälineenä, ja keskityn siinä taiteilijasiirtokuntiin, taiteilijaresidensseihin sekä taideleireihin. Käsittelen vetäytymistä historiallisesta näkökulmasta taiteilijasiirtokuntien muodossa, ja sen jälkeen siirryn pohtimaan nykyisiä vaihtoehtoja tutkimalla residenssien eri puolia, niiden mahdollisuuksia ja heikkouksia. Tämän jälkeen käsittelen osallistavampaa toimintaa taideleirien muodossa. Tässä kappaleessa haastattelen myös suomessa toimivan taideleiritoimintaa järjestävän organisaation Trojan Horsen perustajajäseniä heidän toiminnastaan. Opinnäytteen toisessa osassa käsittelen vertaistuen merkitystä taiteilijan työlle. Käyn ensin läpi sitä, miten historian eri vaiheissa taiteilijuus on käsitetty, kollektiivisesta käsityöläisammatista yksinäisen neron myyttiin. Tässä luvussa käyn myös läpi omaa kokemustani Kosminen-taidetilan perustamisesta ja ylläpitämisestä yhdessä Kosminen-kollektiivin kanssa. Heijastelen omia kokemuksiani tukiverkoston antamista vaikutteista, joka on ollut merkittävä tekijä oman taiteilijuuteni kehityksessä. Myöhemmin tässä kappaleessa pohdin myös yleisesti taidekentällä tapahtumaa kilpailuasetelmaa, ja erilaisten tukiverkostojen hyötypuolia taiteilijoille. Opinnäytteen kolmannessa osassa käyn läpi taiteilijan arkeen liittyviä haasteita, sekä erilaisia metodeja joilla selviytyä niistä. Käsittelen prokrastinaatiota ja inspiraatiota käsitteinä, sekä pohdin niihin vaikuttavia tekijöitä. Tähän kappaleeseen olen myös koonnut listan erilaisista taiteen tekemistä helpottavista ja inspiraatiota herättelevistä asioista haastattelemalla 60 eri luovan alan tekijää. Viimeisenä tässä osiossa käyn läpi omaa kuukauden mittaista residenssikokemustani Örön saarella päiväkirjan muodossa. Pohdin päiväkirjassa residenssin vaikutusta omaan taiteelliseen työskentelyyni, sekä omia haasteitani sen parissa. Opinnäytteeni taiteellinen osa on manuaali kuvitteellisesta residenssinkaltaisesta tilasta nimeltä Taideparantola. Olen koostanut sen opinnäytteen kirjallisessa osassa tekemäni tutkimuksen pohjalta, ottaen vaikutteita olemassa olevista residensseistä, taiteilijasiirtokunnista sekä taideleireistä, mutta myös lukemastani lähdekirjallisuudesta sekä tekemistäni haastatteluista. Manuaali kuvailee utooppista tilaa, jonka tarkoitus on tarjota taiteilijoille mahdollisimman otolliset tilat työskentelyyn. Manuaalin rakenne yhdistelee yhteisöllistä, ohjelmoitua ja vapaata työskentelyä

My Masters’ thesis consists of two parts. A written artistic research part Arki ja kauhu – Katsaus taiteellisen työskentelyn haasteisiin ja selviytymismetodeihin and an artistic project Taideparantola. The focus of my thesis is in the written part. It is a research text that consists of three larger topics. In the first chapter I examine the act of retreat as a working method by researching artist colonies, artist residencies and art camps. I examine the history of artist colonies and analyse modern artist residencies and their benefits and weaknesses. After that I concentrate on the more active alternative, art camps. In this chapter I have interviewed the founders of Trojan Horse, a Finnish organisation that organises a summer school. In the second part of my thesis I analyse the importance of peer support in the artistic process. I examine how the role of an artist has been understood through different stages in history. I also reflect my own thoughts about the subject by going through my experiences with Kosminen collective. Later in this chapter I analyse the status of a competition in the art world, and its problematic nature. In the third part of my thesis I go through the common routines and challenges of artists’ daily lives. I write about the concept of procrastination and inspiration and analyse what factors that affect them. I have also interviewed 60 creative people about their daily routines and how they boost inspiration. The results of these interviews are listed in the same chapter. I also reflect my own experiences from the Örö residency, where I spent the month of March in 2019. I go through my own thoughts and challenges regarding residencies in form of a diary. The artistic project Taideparantola is a manual of a utopian residency. It has been influenced by my research, and uses patterns from artist colonies, different residencies and art camps. The manual describes a utopian place, and it’s purpose is to offer a fruitful haven for artists who are having trouble with their work. The manual consists of a scripted programme with time for working alone and joint routines with other guests.
Description
Supervisor
Rekula, Heli
Thesis advisor
Kiiski, Hertta
Keywords
taiteellinen työskentely, residenssit, taideleirit, taiteilijasiirtokunnat, vertaistuki, rutiinit ja metodit, manuaali
Other note
Citation