Immateriaalioikeudellisen avainaseman hallinta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2016
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Yritysjuridiikka
Language
fi
Pages
34
Series
Abstract
Immateriaalioikeuksien taloudellinen merkitys on kasvanut valtavasti viimeisten vuosikymmenten aikana yhteiskunnan digitalisoitumisen seurauksena. Edelleen nopeasti etenevän markkinoiden digitalisoitumisen seurauksena immateriaalioikeuksien hallintaan ja väärinkäyttöön liittyvät kysymykset ovat merkittäviä ja ajankohtaisia myös kilpailuoikeuden näkökulmasta. Immateriaalioikeudellinen suoja tuotteelle voi johtaa immateriaalioikeuden haltijan huomattavaan markkinavoimaan, ja jopa tilanteeseen, jossa kilpailijoiden on mahdotonta toimia markkinoilla ilman käyttöoikeutta avainhyödykkeeseen. Tietyissä tilanteissa voidaan avainaseman käyttöoikeuden epääminen kilpailijoilta tulkita määräävän markkina-aseman väärinkäytöksi avainasema –opin nojalla. Tavoitteena on selvittää ja arvioida avainasema –opin käyttökelpoisuutta määräävän markkina-aseman toteamiseksi tapauksissa, joissa avainasema on immateriaalioikeudella suojattu. Tarkoituksena on löytää vastauksia kysymykseen siitä, että missä tilanteissa oppi avainaseman hallinnasta voisi olla hyödyllinen kilpailu- ja immateriaalioikeudellisten osittain ristiriitaisten periaatteiden yhteensovittamisen kannalta. Selvityksen kautta pyritään laajemmin näkemään, miten kilpailuoikeus kykenee sopeutumaan teknologian nopean kehityksen ja immateriaalioikeuksien taloudellisen merkityksen kasvun asettamiin vaatimuksiin. Tutkielmassa hyödynnetään lähteinä suomenkielistä ja englanninkielistä aiheen kannalta merkityksellistä oikeuskirjallisuutta, sekä Euroopan Unionin tuomioistuimissa käsiteltyjä aiheeseen liittyviä oikeustapauksia. Euroopan kilpailuoikeudellinen lainsäädäntö on pitkälti yhteneväistä, joten on tarkoituksenmukaista keskittyä Eurooppalaiseen oikeuskäytäntöön. Tutkielmassa päädytään siihen, että avainasema –opin soveltamisessa immateriaalioikeuksiin suurin ongelma liittyy siihen, että sillä puututaan omistusoikeuksiin ja sopimusvapauden periaatteeseen. Tällä voi olla kielteisiä vaikutuksia erityisesti markkinoiden dynaamiselle tehokkuudelle. Tutkielmassa päätellään, että teoria avainaseman hallinnasta voisi kuitenkin titetyissä tilanteissa olla tarpeellinen ja hyödyllinen oikeudellinen työkalu. Esimerkiksi tapauksissa, joissa immateriaalioikeudellinen suoja avainhyödykkeelle on tarpeettoman laaja myös immateriaalioikeudellisen lainsäädännön periaatteiden toteutumisen kannalta.
Description
Thesis advisor
Kuoppamäki, Petri
Keywords
avainaseman hallinta, immateriaalioikeudet, markkinavoima, toimintaedellytys, essential facilities, määräävän markkina-aseman väärinkäyttö
Other note
Citation