Methods for maintenance assessment and development within power plants

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Date
2010
Major/Subject
Energiatalous ja voimalaitostekniikka
Mcode
Ene-59
Degree programme
Language
en
Pages
(4) + 79 s. + liitt. 3
Series
Abstract
Efficient maintenance keeps facilities and equipment more reliable and energy efficient and that saves the environment and reduces a company's costs. The purpose of maintenance is to maintain reliability of plants to a sufficiently high standard to prevent injury or fatal consequences caused by equipment malfunction. This master's thesis had dual objectives; firstly to develop an assessment tool for analyzing maintenance development levels and secondly to plan a Main-X implementation strategy in Finland that can also be used in other regions of Fortum Heat. The research methods used in this thesis were literature review, a pilot study in Stockholm, Sweden and assessment tool interviews. This thesis starts by explaining in detail what maintenance is and what kind of maintenance operations models are commonly used. There follows a presentation of the Main-X model that should be implemented. Available maintenance assessment tools and methods are described and compared and the tool with most potential was chosen for the empirical part. Both objectives have been achieved within this thesis. For the first objective, an assessment tool was chosen and successfully piloted in two power plants. The results of the evaluations were good and the areas that needed improvement were identified. For the second objective, two possible implementation cases for Main-X were developed and the more preferable was recommended.

Tehokas kunnossapito pitää tilat ja laitteet luotettavina ja energiatehokkaina ja näin säästää sekä ympäristöä että kustannuksia. Kunnossapidon perimmäinen tarkoitus on ylläpitää laitoksen luotettavuus riittävän korkeana ja ehkäistä laitevioista aiheutuvia vakavia seurauksia. Diplomityöllä oli kaksi tavoitetta. Ensimmäisenä tavoitteena oli kehittää arviointityökalu kunnossapidon kehitystasojen analysoimiseksi ja toisena tavoitteena suunnitella mahdollinen käyttöönottostrategia kunnossapidon Main-X-toimintamallille Suomessa ja muissa Fortum Heatin toimintamaissa. Diplomityön tutkimusmenetelminä käytettiin kirjallisuustutkimusta, orientaatiomatkaa Fortum Värmelle, Tukholmaan sekä voima- laitosten arviointihaastatteluja. Diplomityön alussa selitetään kunnossapidon perusteet sekä se, millaisia kunnossapidon toimintamalleja on olemassa. Sen jälkeen perehdytään Main-X-malliin, jonka käyttöönottoa tässä työssä pohditaan. Potentiaalisin vaihtoehto kunnossapidon saatavilla olevista arviointimenetelmistä valittiin perusteellisen tutustumisen ja vertailun perusteella. Molemmat tavoitteet saavutettiin diplomityössä. Ensimmäisessä tavoitteessa valittiin arviointityökalu ja sitä koekäytettiin onnistuneesti kahdella voimalaitoksella Suomessa. Arvioinnin tulokset olivat keskimäärin hyviä, ja arvioinnin tuloksena havaittiin useita kehityskohteita. Toisena tavoitteena ollutta Main-X-mallin käyttöönottosuunnitelmaa varten kehitettiin kaksi mahdollista vaihtoehtoa, joista toteutettavaksi suositellaan niistä Suomen olosuhteisiin soveltuvampaa.
Description
Supervisor
Ahtila, Pekka
Thesis advisor
Nosko, Markus
Ranta, Harri
Keywords
maintenance, kunnossapito, TPM, itsearviointi, self-evaluation, implementointi, assessment, toteutus, implementation, käyttöönotto
Other note
Citation