Selection of remote-controllable sites in the Helsinki distribution network

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Sähköverkot ja suurjännitetekniikka
Mcode
S-18
Degree programme
Language
fi
Pages
[8] + 103 s. + liitt. 5
Series
Abstract
Sähkönjakelun toimitusvarmuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Asiakkaiden vaatimukset verkkoyhtiötä kohtaan ovat kasvaneet ja sähkömarkkinaviranomainen on sisällyttänyt toimitusvarmuuden verkkoyhtiöiden valvonnassa käytettyyn malliin. Keskijänniteverkossa tapahtuu tyypillisesti suurin osa sähkönjakelukeskeytyksiin johtavista vioista. Helsingin keskijänniteverkossa viat ja niiden vaikutukset on pyritty minimoimaan johtojen kaapeloinnilla ja silmukoidun rakenteen avulla. Vaikka vikatiheys onkin pysynyt kohtuullisen alhaisena, viime vuosina trendinä on ollut keskeytysaikojen piteneminen. Keskeytyksien kestoon ja laajuuteen voidaan vaikuttaa verkostoautomaatiolla. Kaukokäytettävillä kohteilla voidaan lyhentää asiakkaiden kokemaa keskeytysaikaa, kun vikaantunut johto-osa pystytään erottamaan ja sähkönjakelu palauttamaan terveisiin johto-osiin kauko-ohjauksella. Kaukokäytettävistä kohteista saatavan rahallisen hyödyn perusteena on käytetty asiakkaiden kokeman keskeytyshaitan vähenemistä. Kaukokäytettävyydestä saatavan hyödyn suuruus riippuu johtolähdön KAH-arvosta. Johtolähdön KAH-arvo määräytyy puolestaan johtolähdön asiakasryhmäkohtaisten energiankulutusten perusteella. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää kaukokäytettävien kohteiden optimaalisia sijoituskohteita Helsingin keskijänniteverkossa. Työssä tutkitaan kaukokäytettävyyden kannattavuutta ja siitä saatavia hyötyjä niin vianpaikannuksessa kuin omaisuudenhallinnassakin. Työn tulokset osoittavat, että kaukokäytettävillä kohteilla voidaan parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta sekä verkon laitteiden kunnonvalvontaa ja edelleen uudistamisinvestointien suunnittelua. Kohteiden sijoittamisperusteista kannattavimmaksi osoittautui niin sanottu vyöhykemalli, jossa sähköaseman automatisointiaste määritetään sekä KAH-arvon että KAH-säästön perusteella.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Hämäläinen, Aki
Hyvärinen, Markku
Keywords
medium voltage network, keskijänniteverkko, secondary substation, jakeluverkko, distribution automation, muuntamo, remote control, verkostoautomaatio, supervision, kauko-ohjaus, kaukovalvonta
Other note
Citation