Video-based observations on the construction of social presence in virtual worlds

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2017-11-17
Date
2017
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
93 + app 87
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 200/2017
Abstract
Social presence as the sense of being with others is a prerequisite for creating shared understanding between people. Teams that collaborate towards a shared goal need social presence for achieving mutual awareness and engagement between members for creating a shared context, defined as a mutual understanding of the team and an agreement on how the team should work. However, social presence is hard to establish in virtual teams where members are physically dispersed and collaborate by using communication technology. Virtual worlds as communication technologies are proposed to benefit social presence in virtual teams. Virtual worlds provide unique elements for mediated interaction such as a shared space, virtual objects, and virtually embodied interaction with avatar characters. Theories and empirical research on social presence in virtual worlds have been mainly concentrating on the individual perceptions of social presence. The scarcity of observational research has led to limited understanding on how the elements of virtual worlds are used to construct social presence. Filling this gap through empirically grounded research is the focus of this dissertation. The research objectives of this dissertation are to provide further understanding on how social presence in virtual worlds should be empirically studied to theorize it as a socially constructed rather than a psychologically perceived phenomenon; to enlighten how virtual team members construct social presence in virtual worlds; and to understand the implications of how social presence is constructed to the creation of shared context in virtual teams that operate in virtual worlds. This dissertation comprises four studies that address the research objectives. The empirical research is conducted in the virtual world Second Life. The data comprises 12 video recorded virtual team collaboration sessions and the teams' task outcomes. Interaction Analysis based on ethnomethodology is applied for analysis. As an answer to the first objective, this dissertation proposes the application of a dual video strategy for studying the theoretical propositions of social presence in virtual worlds. By using this strategy, this dissertation illustrates how theorizations on social presence can be approached as social constructions. As an answer to the second objective, this dissertation illustrates how people engage in verbal, nonverbal, and virtually embodied interaction for constructing social presence. Relying on the video-based observations, this dissertation shows how the elements of virtual worlds are used to initiate and maintain social presence. As an answer to the third objective, this dissertation shows how constructing social presence in virtually embodied interaction can foster the creation of shared context in virtual teams. However, engagement in virtually embodied interaction can result in either a facilitating or disrupting shared context for collaboration. These findings provide practical implications for managing virtual teams and for developing new collaboration environments.

Sosiaalinen läsnäolo, eli tunne muiden kanssa olemisesta, on edellytys yhteisymmärryksen syntymiselle ihmisten välillä. Yhteiseen päämäärään pyrkivän tiimin jäsenet tarvitsevat sosiaalisen läsnäolon tunnetta, joka rakentaa jäsenten välistä tietoisuutta ja sitoutumista. Sosiaalinen läsnäolo auttaa tiimiä luomaan jaetun kontekstin, eli ymmärryksen jäsenistään ja siitä miten tiimin tulisi työskennellä. Sosiaalisen läsnäolon saavuttaminen on nähty vaikeaksi virtuaalitiimeissä, joissa jäsenet ovat hajautuneina eri paikkoihin ja joissa vuorovaikutus on teknologisesti välittynyttä. Virtuaalimaailmat ovat viestintäteknologioita, joiden on ehdotettu edesauttavan sosiaalista läsnäoloa. Virtuaalimaailmat tarjoavat ainutlaatuisia elementtejä välitteiseen vuorovaikutukseen, kuten jaetun tilan, virtuaalisia työkaluja sekä virtuaalisen kehollisen vuorovaikutuksen avatar-hahmoja käyttämällä. Teoriat ja empiirinen tutkimus sosiaalisesta läsnäolosta virtuaalimaailmoissa ovat pääosin keskittyneet siihen, miten ihmiset yksilöllisesti kokevat sosiaalista läsnäoloa. Käsitys siitä, miten ihmiset käyttävät virtuaalimaailmojen elementtejä sosiaalisen läsnäolon rakentamiseen vuorovaikutuksessa, on edelleen rajallinen. Tällä väitöskirjalla on kolme tutkimustavoitetta: tarjota ymmärrystä siitä, miten sosiaalisen läsnäolon teorioita voitaisiin lähestyä ja kehittää vuorovaikutuksen näkökulmasta yksilöllisen näkökulman sijaan; valottaa tapoja, joilla sosiaalista läsnäoloa rakennetaan virtuaalimaailmoissa; sekä ymmärtää sitä, miten sosiaalisen läsnäolon rakentaminen liittyy jaetun kontekstin luomiseen virtuaalitiimeissä. Väitöskirja sisältää neljä tutkimusta, joilla tutkimustavoitteisiin vastataan. Empiirinen tutkimus on toteutettu Second Life -virtuaalimaailmassa. Aineisto koostuu 12 videoidusta virtuaalitiimitapaamisesta ja tiimien tekemien tehtävien tuloksista. Videoaineiston analyysissä on sovellettu etnometodologiaan perustuvaa vuorovaikutusanalyysiä. Vastauksena ensimmäiseen tavoitteeseen väitöskirja soveltaa "duaali-videota" välittyneen sosiaalisen läsnäolon teorioiden tutkimiseen. Hyödyntämällä tätä strategiaa, väitöskirja havainnollistaa miten sosiaalisen läsnäolon käsitteellistyksiä voidaan lähestyä sosiaalisesti rakennettuina virtuaalimaailmoissa. Toiseksi väitöskirja havainnollistaa, miten ihmiset rakentavat sosiaalista läsnäoloa osallistumalla sanalliseen, sanattomaan ja virtuaaliseen keholliseen vuorovaikutukseen. Videoon pohjautuva havainnointi osoittaa, miten virtuaalimaailman elementtejä voidaan käyttää sosiaalisen läsnäolon luomiseen ja ylläpitämiseen. Kolmanneksi tulokset osoittavat, että sosiaalisen läsnäolon rakentaminen virtuaalisen kehollisen vuorovaikutuksen keinoin voi edistää jaetun kontekstin syntymistä. Virtuaalinen kehollinen vuorovaikutus voi kuitenkin johtaa jaettuun kontekstiin, joka joko edesauttaa tai häiritsee yhteistyötä. Tuloksilla on käytännön arvoa virtuaalisen tiimityön johtamiseen sekä virtuaaliympäristöjen kehittäjille.
Description
Supervising professor
Smeds, Riitta, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
Thesis advisor
Alin, Pauli, Dr., Utah Valley University, USA
Keywords
social presence, mediated social interaction, virtual team, shared context, virtual world, virtually embodied interaction, video-based interaction analysis, sosiaalinen läsnäolo, välitteinen sosiaalinen vuorovaikutus, virtuaalitiimi, jaettu konteksti, virtuaalimaailma, virtuaalinen kehollinen vuorovaikutus, videoon pohjautuva vuorovaikutusanalyysi
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Kohonen-Aho, L., Alin, P. (2015). Introducing a video-based strategy for theorizing social presence emergence in 3D virtual environments. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 24(2), 113–131.DOI: 10.1162/PRES_a_00222
  • [Publication 2]: Kohonen-Aho, L., Alin, P. (2016). A Processual View on Social Presence Emergence in Virtual Worlds. In Proceedings of the 49th Hawaii International Conference on System Sciences, pp. 491–500, January 5-8, 2016, Kauai, HI, USA.
    DOI: 10.1109/HICSS.2016.68 View at publisher
  • [Publication 3]: Kohonen-Aho, L. Displaying Social Presence in Virtually Embodied Interaction in Virtual Worlds. Submitted for review in Computer Supported Cooperative Work.
  • [Publication 4]: Kohonen-Aho, L., Tiilikainen, S. Constructing Shared Context for Temporary Teams in Virtual Worlds with Informal Interaction. Accepted for publication in ICIS 2017 Proceedings of the Thirty Eighth International Conference on Information Systems, December 10–13, 2017, Seoul, South Korea
Citation