Culture’s Captive – The Role of Organizational Culture in Large-Scale Agile Transformations

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-01-25
Department
Major/Subject
Organisation Design and Leadership
Mcode
SCI3094
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
148 + 5
Series
Abstract
Organizational culture has been cited as one of the most common issues in agile transformations. Yet little is understood about the topic of agile culture or its direct effects on agile transformational efforts. In this thesis, I have studied and expanded the concept of agile culture associated with the broader self-management literature. Moreover, this study discusses the individual inhibitors and enablers of agile culture. The study was conducted as a qualitative case study using a grounded theory-building methodology utilizing ethnographic observations and semi-structured interviews in theory building. Large hierarchical organizations can espouse outdated beliefs and practices that inhibit change and be bound by their overly complex structure. Moreover, the culture of hierarchy can unconsciously bind organizations to the previous hierarchical practices. Organizations can paradoxically increase their control over the change process to alleviate the uncertainty of organizational change, further entrenching and legitimizing the previous culture. The findings illustrate the need for organizations to take a more holistic and integrated view of organizational culture, leadership, and strategy. Integrating shared leadership practices and iterative strategy help the organization align practices and decision-making around agile culture, allowing for a smoother stepwise transition. Psychological safety, transparency, and vertical and horizontal communications were found to be important in facilitating agile teamwork and customer value co-creation. The findings emphasize the need for a gradual deconstruction of physical hierarchies and control systems early on by allocating more low-level resources and bottom-up initiatives in agile transformations.

Organisaatiokulttuuri on yksi useimmin viitatuista ongelmista ketterissä organisaatiomuutoksissa. Ketterästä kulttuurista ja sen yksityiskohtaisimmista vaikutuksista ketteriin muutosmalleihin ymmärretään hyvin vähän. Tässä opinnäytetyössä luodaan tarkempaa kuvaa ketterästä kulttuurista suhteessa itseohjautuvuuden kirjallisuuteen. Lisäksi työssä tarkastellaan ketterän kulttuurimuutoksen mahdollistavia ja estäviä tekijöitä. Työ toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena käyttäen ankkuroitu teoria -tutkimusmenetelmää, hyödyntäen etnografista havainnointia ja puolistrukturoituja haastatteluita osana teorian rakentamista. Tulokset osoittavat kuinka organisaatiot voivat juurtua historiallisiin uskomuksiin ja toimintatapoihin kulttuurin myötä. Hierarkkiset organisaatiot voivat sitoutua monimutkaisiin rakenteisiinsa sekä vanhentuneisiin uskomuksiin ja käytäntöihin. Epävarmuuden vähentämiseksi muutoksena aikana hierarkkiset organisaatiot voivat paradoksaalisesti lisätä kontrolliaan muutosprosessissa sitouttaen ja vahvistaen aiempaa kulttuuria. Löydökset havainnollistavat organisaatioiden tarpeen kokonaisvaltaisemmalle organisaatukulttuurin, johtamisen ja strategian tarkastelulle. Jaettujen johtamiskäytäntöjen ja iteratiivisen strategian integrointi mahdollistavat ketterien toimintamallien ja päätöksenteon yhteensovittamisen ketterän kulttuurin kanssa. Psykologisen turvallisuudentunteen, organisaation läpinäkyvyyden, vertikaalisen- ja horisontaalisen kommunikaation tärkeys läpi organisaation korostuvat löydöksissä tukien ketteriä toimintamalleja ja asiakasarvon yhteisluontia. Lisäksi vaiheittaisten organisaatiohierarkioiden ja kontrollimekanismien purkamista tulisi korostaa muutoksen alkuvaiheissa lisäämällä työntekijätason resursseja ja alhaalta-ylöspäin suuntautuvien aloitteiden korostamista ketterissä toimintatapamuutoksissa.
Description
Supervisor
Nurmi, Niina
Thesis advisor
Lehtovuori, Hanne
Keywords
agile development, organizational culture, self-management, iterative development, organizational change
Other note
Citation