Business Model Design of an Aeroponic Start-up

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2021-05-19
Department
Major/Subject
Strategy and venturing
Mcode
SCI3050
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
102+11
Series
Abstract
How does the adoption of novel technologies disrupt traditional industries? Agriculture has seen continuous incremental productivity improvements over hundreds of years. However, the fundamental of cultivating the soil has remained. The need for novel agricultural solutions is crucial for ecological sustainability and for surviving dire climate change-related challenges threatening the viability of conventional farming methods. Aeroponic technology is a strong contender for meeting both sustainability and scalability demand. The technology has seen successful commercialisation with aeroponic companies, but benchmarking of the ventures reveals a primary focus is on leafy greens. In contrast, this thesis focuses on a Finnish startup that has developed aeroponic technology capable of farming tuber producing plants and is seeking its business model. To develop a business model for the company, this thesis adopts a design science approach and complements it with research on entrepreneurial design and practitioner tools. The research gathers data with various methods encompassing a questionnaire, field research expedition to an aeroponic research facility, interviews of potential customers and conducting large scale online A/B-testing. To answer the main research question of business model design, the thesis adopts a multimethod research approach. First, it analyses the commercialisation environment by benchmarking and studying the competitive dynamics. Second, it applies these findings with insight from the research facility for target market identification, evaluation and selection, yielding three lucrative customer segments. These customer segments act as the input for business model design accompanied by validated learning mechanisms. The research outcome displays three business model canvases developed with customer-centric insights. In addition, the research process provides the case company with a system supporting experimentation and market entry.

Kuinka uusien teknologioiden käyttöönotto disruptoi perinteisiä toimialoja? Maataloutta on kehitetty vuosisatoja, jonka myötä ala on kokenut jatkuvia inkrementaalisia kehitysaskeleita. Kuitenkin maatalouden ydin on yhä säilynyt pellon työstössä. Tarve kehittää uusia maatalouden ratkaisuja on elinehto ympäristön kestävyyden ja maatalouden jatkuvuuden kannalta, jota uhkaa ilmastonmuutoksesta johtuvat kriisit. Aeroponinen teknologia on varteenotettava vaihtoehto, joka pystyy vastaamaan haasteisiin ympäristöystävällisesti ja huomioiden eksponentiaalisesti kasvavan ruoan tarpeen. Teknologiaa on onnistuttu jo kaupallistamaan, mutta kansainvälisten katsaus yrityksiin paljastaa liiketoimintaa harjoittavien yritysten keskittyvän pääasiassa salaattien, yrttien ja muiden lehtikasvien viljelyyn. Toisin kuin muut yritykset, tämä diplomityö keskittyy suomalaiseen startup yritykseen, joka on kehittänyt aeroponista teknologiaa viljelläkseen mukulakasveja ja etsii aktiivisesti liiketoimintamallia kyvykkyyden ympärille. Kehittääkseen yritykselle liiketoimintamallin, tämä tutkimus lähestyy kehitystyötä suunnittelutieteen keinoin, ja tukee prosessia akateemisella yrittäjyyskirjallisuudella ja yrittäjälähtöisillä työkaluilla. Tutkimus kerää aineistonsa hyödyntäen useita metodologioita sisältäen kyselytutkimuksen, kenttätutkimusmatkan aeroponiseen kehityslaitokseen, asiakaslähtöisiä haastatteluita ja hyödyntää rakentamiaan nettisivuja A/B-kokeiluja varten. Ensiksi tutkimusprosessi analysoi kaupallistamisympäristöä arvioimalla kilpailumekanismeja. Toiseksi tutkimus soveltaa arvioinnin löydöksiä ja tutkimusmatkan oppeja tunnistaakseen, vertaillakseen ja valitakseen houkuttelevimmat kolme asiakassegmenttiä. Näitä asiakassegmenttejä hyödynnetään liiketoimintamallin suunnittelun pääasiallisina syötteinä, ja suunnittelutyön tuloksia arvioidaan validoidun oppimisen keinoin. Tutkimus esittelee asiakaslähtöisen suunnittelun tuloksena kolme liiketoimintamallia. Lisäksi tutkimus tukee kohdeyritystään tuottamallaan verkkoalustalla, joka mahdollistaa asiakaslähtöisten kokeilujen toteuttamisen ja markkinoille tulon.
Description
Supervisor
Maula, Markku
Thesis advisor
Hermans, Raine
Keywords
aeroponics, lean startup, business models, entrepreneurial research, design science
Other note
Citation