Maantieliikenteen työaikadirektiivin vaikutus markkinatilanteeseen Suomessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2017
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Yritysjuridiikka
Language
fi
Pages
69
Series
Abstract
Tutkimuskysymyksenä oli selvittää maantieliikenteen työaikadirektiivin vaikutuksia Suomen maanteillä tapahtuvan tavarankuljetuksen markkinatilanteeseen. Direktiivin soveltamisalaan on sisällytetty myös yrittäjäkuljettajat. Direktiivin seurauksena säädetyn lain tavoitteisiin kuuluvat kuljettajien terveyden ja turvallisuuden suojeleminen, tieliikenteen turvallisuuden parantaminen sekä kuljetustoiminnan kilpailutilanteen vääristymisen estäminen. Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat luovuttaneet lainsäädäntö- ja toimivaltaa ylikansallisille toimielimille. Sisämarkkinoiden toimintaa koskeva kilpailupolitiikka kuuluu unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Eurooppaisilla kuljetusmarkkinoilla megatrendejä ovat yritysten yhdistyminen sekä pirstaloituminen. Kansainvälisten kuljetusten lisääntyminen, ulkoistaminen ja pitkät tuotantoketjut ovat lisänneet yhdentymiskehitystä erityisesti vanhemmissa jäsenmaissa, uusissa jäsenmaissa pienyritykset ovat saavuttaneet kustannusetuja isompiin yrityksiin nähden. Markkinoiden yhdentymisen myötä liiketoimintaympäristö on muuttunut: kuljetussuoritteet, tavaramäärät ja kilpailu on kasvanut. Suurilla yrityksillä on mittakaavaetuja pienempiin nähden. Kustannuspaineita lisää myös epäterve kilpailu. Tutkielma tarkastelee maantiellä tapahtuvan tavaraliikenteen markkinoita ja sitä koskettavaa sääntelyä sekä Euroopan unionin että Suomen kansallisilla tasoilla. Tutkimuskysymystä lähestytään erityisesti kilpailuoikeuden ja maantiekuljetusten kilpailuolosuhteiden näkökulmista. Unionin kilpailuteoreettiset lähtökohdat auttavat ymmärtämään unionin kilpailupolitiikan tärkeimpiä periaatteita: yritysten kilpailua vääristävän yhteistyön ja määräävän markkina-aseman väärinkäytön kieltämistä. Unioni pyrkii olemaan sitoutumatta mihinkään tiettyyn kilpailuteoreettiseen koulukuntaan ja on luopunut täydellisen kilpailun epärealistisesta tavoitteesta. Markkinoiden tehokkuus tai markkinavoiman keskittyminen ei tutkielmassa tehtyjen havaintojen perusteella ole synonyymi markkinoiden toimivuudelle tai toimimattomuudelle. Suomen relevanttia markkinarakennetta lähdetään kilpailuteoreettisesti avaamaan vaihtoehtoisten ja kokonaisvaltaisempien ajatusten kautta. Tutkimuskysymykseen vastauksena on, että kireästä kilpailusta johtuen kuljettajat altistuvat terveyden heikentymiselle ja joutuvat onnettomuuksiin, heikentävät tieliikenteen turvallisuutta ja vääristävät kilpailua tinkimällä lain edellyttämistä vaatimuksista tai suoraan rikkomalla niitä. Epätervettä kilpailua on pyritty ehkäisemään kabotaasisääntelyllä ja tilaajavastuulain säätämisellä. Näistä kahdesta jälkimmäinen on sopusoinnussa unionin sääntelyn kanssa ja tasoittaa muun muassa kansainvälisten kuljetusten alihankintasuhteissa mahdollisesti esiintyvää sopimusosapuolten neuvottelu- ja markkinaepätasapainoa.
Description
Thesis advisor
Rudanko, Matti
Keywords
maantieliikenne, yrittäjäkuljettaja, kilpailun sääntely, EU-oikeus, tilaajavastuu, kabotaasi, oligopoli, työaikadirektiivi, epäterve kilpailu, tilaajavastuu, kabotaasi, markkinavoima
Other note
Citation