Digitaalisella tiedolla johtaminen korjausrakentamisessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-03-20
Department
Major/Subject
Construction Management
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Building Technology (CIV)
Language
fi
Pages
80+6
Series
Abstract
Korjausrakentamisen suurin haaste piilee epätäydellisissä lähtötiedoissa, jotka muodostavat yllättäviä lisätöitä. Rakennusten lähtötiedoissa esiintyy puutteita, virheitä tai ne puuttuvat kokonaan. Digitalisaation avulla on mahdollista lisätä tuottavuutta ja vähentää hukan syntymistä korjausrakentamisessa. Diplomityön tavoitteena on luoda digitaalisella tiedolla johtamisen malli korjausrakentamiseen. Se sijoittuu hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen ja sillä varmistetaan sujuvaa ja tehokasta tiedon virtausta digitaalisia työkaluja hyödyntäen. Diplomityö toteutettiin suunnittelututkimuksena. Tutkimus koostuu kirjallisuuskatsauksesta, esihaastatteluista ja tapaustutkimuksista sekä Building 2030 –kokouksista. Esihaastatteluissa tutkittiin korjausrakentamisen luonne ja pyrittiin löytämään korjausrakentamisen merkittävimmät haasteet. Tapaustutkimuksissa suoritettiin työmaavierailuja, jonka yhteydessä haastateltiin työmaanjohtoa. Korjausrakentaminen suoritetaan olemassa olevien lähtötietojen puitteissa. Epätäydelliset lähtötiedot heijastuvat käänteisessä suunnittelussa korjausrakentamisessa, eli alkuperäisen suunnitelman muokkaaminen vastaamaan todellisia rakenteellisia eroavaisuuksia. Diplomityön tuloksena kehitettiin digitaalisella tiedolla johtamisen malli, jonka päämäärä on ehkäistä lisätöiden syntymistä. Mallin perustana toimii BIM –tietomalli ja siihen on hyödynnetty pistepilvi- ja 360 –kuvateknologia. Malli hyödyntää visuaalista hallintaa, kaksisuuntaisia viestintäväyliä ja dokumentoitia sujuvan tiedon virtauksen ja tiedon hallinnan saavuttamiseksi. Työssä huomattiin, miten pirstaloitunutta työmaan ja suunnittelijaryhmän yhteys on. Työssä korostui digitalisaation ja visuaalisen hallinnan mahdollisuudet tiedon virtauksen varmistamisessa korjausrakentamisessa.

The major challenge of renovation lies in incomplete initial data of the building. Usually there are either deficiencies in the initial data, errors or they are completely missing. Digitalization enables increase in productivity and reduces waste in renovation construction. The goal of the master’s thesis is to create a comprehensive model for renovation project management utilizing digital information. The model is compiled from existing digital sub-solutions, which takes place in the planning and construction phase of the project ensuring a smooth and efficient information flow using digital tools. The master’s thesis was carried out as a design research. The challenges of renovation construction were investigated with empirical study, and the literature review aimed to map the digital solutions developed for renovation construction. The research consists of a literature review, preliminary interviews and case studies, as well as Building 2030 meetings. The nature of renovation was investigated in the preliminary interviews also the most significant challenges in renovation projects were mapped. In the case studies, parties associated with project management were interviewed. The renovation construction is carried out within the framework of the existing initial data and documents. Incomplete initial data is reflected in reverse engineering in renovation, i.e. modification of the original plan to reflect real structural differences. Reverse engineering makes renovation construction iterative in nature, where each iteration represents waste and non-value-adding additional work. As a result of the thesis, a comprehensive and digital model was developed for project management in renovation. The goal of the model is to prevent the creation of additional work. The basis of the model is BIM model into which point cloud and 360 image technologies have been integrated into. The model utilizes visual management, two-way communication channels and documentation to achieve a fluent information flow and an efficient information management. During the research, it was noticed how fragmented the relations between the site and the design team is. The work emphasized the possibilities of digitalization and visual management in ensuring the information flow in renovation.
Description
Supervisor
Peltokorpi, Antti
Thesis advisor
Peltokorpi, Antti
Keywords
digitalisaatio, korjausrakentaminen, johtaminen, tiedon virtaus, tiedon hallinta
Other note
Citation