Learning to carry out multiple acquisitions

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2012-05-31
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
170
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 74/2012
Abstract
The ability to carry out multiple acquisitions is an important source of competitive advantage for firms. However, developing this ability is challenging due to the complexity of learning processes. Although prior research has devoted a considerable amount of attention to the topic, significant gaps remain. We still know little about (1) which kinds of multiple acquisitions strategies firms employ (2) how firms can ensure learning from earlier acquisition experience, and (3) how firms can learn faster than their competitors. This dissertation aims to fill these gaps through three essays. The first essay addresses the first gap. Earlier studies have reported that different companies are prone to selecting similar acquisition strategies when entering a certain country/industry. The same environmental conditions are assumed to cause convergence of acquisition behavior. In contrast, I found that the studied companies used different acquisition strategies in the same country and the same industry. Their strategies differed among four dimensions. Central for success is the ability to design an acquisition strategy that fits both the current conditions in the environment and the firm's acquisition capabilities and resources. The second essay addresses how individuals and firms learn to modify their acquisition strategy so that it is in accord with the new conditions of the focal acquisition. There were three main findings. First, when an acquisition is carried out under new conditions, such as with a different kind of target or different country culture, outcomes tend to improve only if managers have constructed causal mental models that explain why and how elements in the focal system influence one another instead of only mere instructions that simply describe action steps in prescribed order (strip mental models). Second, deep-reflection, characterized by a focus on micro-level causal chains, contextualization, and a multi-agent perspective, leads to the development of causal models while surface reflection results in strip models. Third, even if an individual has reflected on experience in a deep way, he or she may store and communicate non causal knowledge. Communication and storing of non causal knowledge hinders performance acquisitions in new contexts. These findings were inductively developed from 65 interviews, 3,300 pages of archival material, and meeting observations in five serial acquirers. In the third essay, I further deepen our understanding of learning processes. I argue that as long as there are no changes in environment, the use of non-causal decision rules (strip mental models and some types of heuristics) allows more rapid improvement in performance than the use of causal decision rules (causal mental models and causal knowledge). As time goes on and environmental changes eventually occur, only causal knowledge provides the basis for success

Kyvykkyys toteuttaa useita yritysostoja on tärkeä kilpailukyvyn lähde yrityksille, mutta sen kehittäminen on haastavaa oppimisprosessien monimutkaisuuden vuoksi. Vaikka aihetta on tutkittu paljon, vielä ei tiedetä (1) minkälaisia strategioita yritykset käyttävät tehdessään useita yritysostoja, (2) miten yritykset oppivat aikaisemmasta yritysosto-kokemuksestaan ja (3) miten yritykset voisivat oppia kilpailijoitaan nopeammin. Tämä väitöskirja pyrkii täyttämään nämä nykytietämyksen aukot kolmen esseen avulla. Ensimmäinen essee pyrkii vastaamaan ensimmäiseen nykytietämyksessä tunnistettuun puutteeseen. Aikaisemmin on havaittu, että yritykset valitsevat samanlaisen yritysostostrategian toimiessaan tietyssä maassa tai tietyllä toimialalla. Niinpä tutkijat ovat olettaneet, että samanlaiset olosuhteet markkinoilla saavat yritykset tekemään yhdenmukaisia valintoja. Empiirinen analyysini johtaa päinvastaisiin tuloksiin. Samassa maassa samalla toimialalla toimineet yritykset erosivat toisistaan seuraavilla ulottuvuuksilla: (1) tarvittava yritysostojen määrä, (2) toimenpiteiden laatu, (3) paikallisten johtajien palkkaus ja (4) kumppanin luonne. Onnistumisen kannalta on keskeistä, että strategia on yhteensopiva paikallisten olosuhteiden ja yrityksen kyvykkyyksien kanssa. Toinen essee käsittelee, miten yksilöt ja yritykset oppivat muokkaamaan yritysostostrategiaansa niin, että se sopii uusimpaan yritysostoon. Esseessä käsitellään kolmea löytöä. (1) Kausaaliset mentaalimallit ovat onnistumisen kannalta keskeisiä kun yritysosto tehdään uusissa olosuhteissa. Toisin kuin yksinkertaiset ohjeet, kausaaliset mentaalimallit kuvaavat miksi ja miten systeemin osat vaikuttavat toisiinsa. (2) Ainoastaan syvällinen kokemusten pohdinta (syy-seuraus-ketjujen ymmärtäminen, kontekstualisointi ja monen toimijan näkökulma) johtaa kausaalisten mentaalimallien kehittymiseen. (3) Yksilöt saattavat kommunikoida pinnallisia ohjeita kausaalisten mentaalimallien kehittämisestä huolimatta, mikä heikentää yritysten suoritusta uusissa ympäristöissä. Toisen esseen aineisto (mm. 65 haastattelua) on kerätty viidestä useita yritysostoja tehneestä yrityksestä. Kolmannessa esseessä syvennän oppimisprosesseihin liittyvää ymmärrystä. Argumentoin, että yksinkertaiset ohjeet mahdollistavat tulosten parantamisen nopeammin kuin kausaaliset mentaalimallit, mutta ainoastaan ympäristön ollessa vakaa. Toisaalta kausaaliset mentaalimallit johtavat parempiin tuloksiin ajan kuluessa ja kun ympäristössä lopulta tapahtuu muutoksia. Lisäksi ne mahdollistavat uusien, tehokkaampien strategioiden suunnittelun
Description
Supervising professor
Laamanen, Tomi, Professor
Keywords
organizational learning, capabilities development, multiple acquisitions, decision rules, causal knowledge, heuristics, mental models, cognition, oppiminen, oppiminen yritysostoista, useat yritysostot, päätöksenteon säännöt, kausaalinen tieto, heuristiikat, mentaalimallit, kognitio
Other note
Parts
  • Natalia Vuori and Tomi Laamanen. Performance implications of different types of geographic roll-up acquisition programs.
  • Natalia Vuori and Timo Vuori. Mind the way you reflect: Causal knowledge in organizational learning.
  • Natalia Vuori. Toward a cognitive explanation of heterogeneity in the speed of capability development.
Citation