Kylmätyssäysterästen laadutuskriteerit

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Metallurgia
Mcode
Mak-37
Degree programme
Language
fi
Pages
62+21
Series
Abstract
Teräksen laadun merkitys ja taito valmistaa laadukkaasti vaativia teräslajeja on korostunut ja asettaa yhä suurempia haasteita tuotannolle. Pitkälle automatisoitu prosessiseuranta mahdollistaa prosessin ajantasaisen tarkkailun, mutta ei vielä laadunennustukseen perustuvaa prosessinohjausta. Jo laadunennustus itsessään on monimutkaista. Valmistukseltaan vaativimpiin teräslajeihin kuuluvat kylmätyssäysteräkset, joille asetetaan useita laatuvaatimuksia. Erityisesti kylmätyssättävän teräslangan pinnan tulee olla virheetöntä. Työn lähtökohdaksi otettiin laatuvaatimusten täyttämiseen johtavien valukriteerien määrittäminen. Näiden kriteerien perusteella voidaan arvioida myös vastaavat rajat vähemmän vaativille teräslajeille. Työn kirjallisessa osassa perehdytään jatkuvavaluun ja erityisesti teelmävaluun sekä valettujen tuotteiden aihiovikoihin. Lisäksi tutustutaan laadutukseen sekä jo olemassa oleviin laadunennustusmalleihin. Kokeellisessa osassa suoritettiin koevaluja Ovako Wire Oy Ab:n Koverharin terästehtaalla teelmien pinnanlaatuun vaikuttavien tekijöiden havaitsemiseksi sekä valuparametrien muutosten ennustettujen tulosten toteamiseksi. Työn tuloksissa kuvaillaan koevaluissa tutkittujen parametrimuutosten vaikutuksia teelmien pinnanlaatuun. Esimerkiksi valuputkien pienemmällä upotussyvyydellä havaittiin olevan pinnanlaatua parantava vaikutus. Lopuksi annetaan vielä ehdotuksia uusien kokeiden lähtökohdiksi.
Description
Supervisor
Holappa, Lauri
Thesis advisor
Tukiainen, Matti
Keywords
cold heading steel, kylmätyssäysteräs, quality grading, laadutus, quality prediction, laadunennustus
Other note
Citation