Metsäteollisuuden myynnin logistinen ohjaus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
Tuo-22
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 95
Series
Abstract
Diplomityössä on tutkittu metsäteollisuuden viennin tietojärjestelmiä ja etsitty keinoja, joilla myynnin ja logistiikan tietojärjestelmien yhteistyötä voidaan parantaa. Tärkein tavoite on ollut rakentaa järjestelmä, joka tuottaa myynnin tietojärjestelmien tarvitseman tiedon kuljetusten ohjauksesta. Työn perustana oli Metsä-Serlan ja Myllykosken sekä näiden sidosryhmien käyttämä tietojärjestelmäkokonaisuus. Työn lähtökohtana on ollut havainto, jonka mukaan logistiikan tietojärjestelmien avulla aikaansaatu parannus tavaravirtojen ohjauksessa ei käytännössä toteudu riittävän laajasti. Myynnin ja logistiikan tietojärjestelmät ovat vahvasti integroituja toisiinsa. Tiedonkulkua analysoimalla pyrittiin löytämään tapoja parantaa kuljetuksen ohjaustiedon hyödyntämistä koko ketjussa. Työn teoriaosa keskittyy logistiikan perusteiden malleihin. Näkökulma on strateginen ja asiakaslähtöinen. Yksi keskeinen esitelty näkökulma on arvoketjumallin soveltaminen logistiikkaan. Muina keskeisinä asioina esitellään logistiikan laatu, tietojärjestelmien hyödyntäminen sekä ympäristönäkökulma. Työssä luodaan järjestelmä, jolla testataan syntyvän tehdastilauksen kuljetustiedot ja pyritään vaikuttamaan kuljetustietoihin, jos ne eivät vastaa suunniteltua reititystä. Näin integroidussa ketjussa kulkevan tiedon tasoa pystytään parantamaan. Järjestelmä on pyritty laatimaan siten, että se ei keskeytä normaalia tilaustenkäsittelyprosessia ilman aihetta ja että muutokset on mahdollisimman helppo toteuttaa. Järjestelmän käyttöönoton jälkeen analysoitu tilausaineisto osoittaa, että luodulla järjestelmällä on pystytty selvästi vähentämään suunnitellusta poikkeavien reititysten määrää. Työ osoittaa, että yksittäisten tutkimusten lisäksi integroituja tietojärjestelmiä kannattaa tutkia kokonaisuutena, yli organisaatiorajojen, jotta kokonaisuus saadaan toimimaan alunperin suunnitellulla tavalla.
Description
Supervisor
Eloranta, Eero
Thesis advisor
Mäkitie, Harri
Keywords
Other note
Citation