Venture Capital Performance Determinants and Differences between Europe and Northern America

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
165+12
Series
Abstract
Institutional investors have been pessimistic about the potential returns of venture capital funds in Europe during the past few years. This pessimism has made it difficult for European venture capital management firms to raise new funds. The problem has been worst for funds targeted towards early stage investments. According to published statistics, there seems to be a performance gap between Europe and Northern America. However, there is very little previous academic research that tries to explain the observed performance gap between Europe and America. This thesis tries to contribute this area of research by studying the determinants of venture capital returns and the differences between Europe and Northern America. The thesis employs two empirical research methods: a qualitative study with expert interviews and a quantitative study on performance determinants utilizing commercial databases. The qualitative study indicates that the differences in the characteristics and modes of operation between the European and American venture capital companies are not as significant as the general perception in the industry indicates. However, there are some differences in the venture markets and in the way venture funds operate. American venture funds seem to utilize external advisory boards more and have closer relationships with big corporations. American VCs also get access to a larger deal flow due to the larger markets. According to the quantitative model, the most important venture capital determinants are the structure of the fund (corporate venture vs. independent), the share B2B (business-to-business) investments, and the amount of syndication. Corporate ventures outperformed independent funds. In addition, syndication and investments in B2B (business-to-business) companies increased the fund performance. The aggregate performance of venture capital has been lower in Europe than in Northern America. However, the poorer performance of European venture funds is not due to their location but due to their other characteristics. Therefore, good returns are equally possible in Europe as in Northern America and the pessimism about the European venture capital performance as a whole is not justified. The variables attributable to most of the performance gap between Europe and Northern America are (effect on IRR difference between Europe and Northern America in brackets) syndication (6%) and corporate ventures (4%). In addition, the poor performance of European venture funds investing in America, lower share of IT and high-tech investments the higher amount of stage specialization, and lower amount of investments in B2B (business-to-business) companies decreased the aggregate performance of European venture capital.

Viimeisten vuosien aikana institutionaaliset sijoittajat ovat suhtautuneet pessimistisesti eurooppalaisten riskipääomasijoitusrahastojen potentiaalisiin tuottoihin, mikä on vaikeuttanut hallinnointiyhtiöiden rahankeruuta uusia rahastoja varten. Ongelma on ollut pahin aikaisen vaiheen sijoituksiin erikoistuneissa rahastoissa. Julkaistujen tilastojen valossa näyttää siltä, että Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä vallitsee tuottoero, mutta havaitun tuottoeron syitä on tutkittu erittäin vähän. Tämä diplomityö yrittää hyödyttää alan tutkimusta tutkimalla pääomasijoitusten tuottoihin vaikuttavia tekijöitä ja eroavaisuuksia Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä. Diplomityö hyödyntää kahta erilaista empiiristä tutkimusmenetelmää: kvalitatiivinen tutkimus asiantuntijahaastatteluineen ja kvantitatiivinen tutkimus tuottoihin vaikuttavista tekijöistä hyödyntäen kaupallisia tietokantoja. Kvalitatiivinen tutkimus antaa viitteitä siitä, että eurooppalaisten ja amerikkalaisten pääomasijoittajien välillä on joitakin eroja ominaisuuksissa ja toimintamalleissa, mutta erot eivät ole yhtä merkittäviä kuin yleinen käsitys alalla on. Amerikkalaiset pääomasijoittajat näyttävät hyödyntävän enemmän ulkoisia asiantuntijoita, ja lisäksi niillä on läheisemmät suhteet suuryrityksiin. Suuremman markkinan ansiosta amerikkalaisilla pääomasijoittajilla on myös enemmän sijoitusmahdollisuuksia. Kvantitatiivisen tutkimuksen mukaan tärkeimmät pääomasijoitusrahastojen tuottoihin vaikuttavat tekijät ovat rahaston rakenne (itsenäinen vai suuryrityksen rahoittama), B2B-yritysten osuus sijoituksista ja syndikoinnin määrä. Suuryritysten rahoittamat rahastot tuottivat itsenäisiä paremmin. Myös syndikoiminen ja sijoitukset B2B yrityksiin paransivat tuotto-odotuksia. Pääomasijoitusrahastojen keskimääräinen tuotto on ollut heikompi Euroopassa kuin Pohjois-Amerikassa. Eurooppalaisten rahastojen heikompi menestys ei kuitenkaan johdu niiden sijainnista vaan muista ominaisuuksista. Täten Euroopassa on yhtä hyvät mahdollisuudet saavuttaa hyvä tuotto sijoituksille kuin Amerikassa ja markkinoilla vallitseva pessimismi koko eurooppalaista pääomasijoittamista kohtaan ei ole perusteltua. Merkittävimmät Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä vallitsevaan tuottoeroon vaikuttavat tekijät ovat (vaikutus IRR-tuottoeroihin prosenttiyksikköinä suluissa) syndikointi (6%) ja suuryritysten rahoittamat rahastot (4%). Tämän lisäksi Amerikkaan sijoittavien eurooppalaisten rahastojen heikot tuotot, IT-alan, korkean teknologian ja B2B-sijoitusten alhaisempi määrä laski eurooppalaisten pääomasijoitusrahastojen keskimääräisiä tuottoja.
Description
Supervisor
Maula, Markku
Thesis advisor
Ojanperä, Heikki
Ahlström, Janne
Haahkola, Kimmo
Heikintalo, Mauri
Keywords
Venture Capital, pääomasijoittaminen, performance determinants, tuottoihin vaikuttavat tekijät
Other note
Citation