Siirtoformaatit UMTS-verkon radioverkko-ohjaimen ohjelmistototeutuksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Faculty of Electronics, Communications and Automation | Master's thesis
Date
2008
Major/Subject
Communications Engineering
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutus-/tutkinto-ohjelma
Language
en
Pages
78
Series
Abstract
Radioresurssien hallinta (RRM) on olennainen osa kolmannen sukupolven WCDMA-radioverkkojen kehitystä. Suurin osa radioresurssien hallinnasta toteutetaan radioverkko-ohjaimessa (RNC), joka sijoittuu verkossa tukiasemien ja runkoverkon väliin. Siirtoformaatit (engl. transport format) määrittävät, miten tietoa välitetään fyysisen ja siirtoyhteyskerroksen välillä. Nämä parametrit kontrolloivat, kuinka paljon dataa siirretään siirtokanavalla ja miten fyysinen kerros koodaa tämän datan. Yhdelle siirtokanavalle liitettyä siirtoformaattien joukkoa kutsutaan Transport Format Setiksi (TFS) ja tietyllä ajanhetkellä voimassa olevien siirtoformaattien kombinaatiota Transport Format Combination Setiksi (TFCS). Näiden parametrien takana oleva teoria ja niiden käyttö verkossa ovat tämän diplomityön pääaiheita. Yleisen teoriaosuuden jälkeen työ keskittyy siirtoformaatteihin liittyvään ohjelmistototeutukseen RNC:ssä. Työssä tutkittu ohjelmalohko laskee TFS- ja TFCS-parametrit yhdelle radioresursseiltaan kontrolloidulle RRC-yhteydelle. Toteutuksen oleelliset osat esitellään ja tähän liittyvän ohjelmakoodin tehokkuutta ja ylläpidettävyyttä parannetaan. Nykyisen toteutuksen tutkimisen ja parantamisen lisäksi myös näiden toiminnallisuuksien modulitestaus toteutettiin osana tätä diplomityötä. Valitut testauskäytännöt ja suunnitellut testitapaukset analysoitiin tehokkuus- ja kattavuusominaisuuksiltaan. Tämän jälkeen nykytoteutuksen katsottiin olevan täysin toimiva lähetettäväksi ylemmän tason testausta varten. Myös toteutukseen tehtyjen parannusten todettiin olevan toimivia. Tämän diplomityön tuloksena ohjelmalohkon tutkitut ominaisuudet ovat nykyisellään täysin toimivia ja entistä paremmin ylläpidettäviä. Kehitystyö tarkastellun ohjelmalohkon parissa jatkuu kuitenkin myös tämän työn valmistumisen jälkeen.

Radio Resource Management (RRM) is an essential topic when 3G WCDMA networks are being developed. The majority of RRM related tasks are performed in the Radio Network Controller (RNC) which is situated between the base stations and the core network. Transport format parameters define how data is exchanged between the physical layer and the data link layer. These parameters control how much data is transferred on a transport channel and how the data is coded by the physical layer. A set of transport formats associated to a transport channel is called a Transport Format Set (TFS) and the combination of currently valid transport formats is called a Transport Format Combination Set (TFCS). The theory and the usage of these parameters is the main topic in this thesis. After the general theory part, this paper focuses on transport format related implementation in a real RNC software. The program block under investigation performs TFS and TFCS calculation for one Radio Resource Control (RRC) connection. The essential parts of the implementation are presented and the related code is improved for better efficiency and better maintainability. In addition to investigating and improving the current implementation, also module testing of these features was carried out as a part of this thesis. The selected testing methods and designed test cases were analysed for their efficiency and code coverage properties. After this, the implementation was considered fully functional to be delivered to higher level testing. Also the improvements made to the implementation were discovered workable. As a result of this thesis, the observed features of the program block are now fully functional and better maintainable than before. However, development work with the observed program block will continue also after the completion of this thesis.
Description
Supervisor
Korhonen, Timo O.; Dosentti
Thesis advisor
Vesterinen, Timo; DI
Keywords
transport format, radio network controller, module testing
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-010345