Osakepääoman menettämisestä ilmoittaneiden yhtiöiden toiminnan jatkuminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Laskentatoimi
Language
fi
Pages
104
Series
Abstract
Osakeyhtiön on tehtävä osakepääoman menettämisestä ilmoitus kaupparekisteriin, jos yhtiön oma pääoma on negatiivinen. Ilmoituksen ja sen perusteella tehtävän rekisterimerkinnän tarkoituksena on yhtiön velkojien ja muiden sidosryhmien informointi yhtiön taloudellisesta tilanteesta. Käsite ”osakepääoman menettäminen” on nykyisin tosin hieman harhaanjohtava, sillä osakepääoman menettämisessä on siis kyse oman pääoman negatiivisuudesta. Oman pääoman negatiivisuutta laskettaessa osakepääoma ei ole sen merkityksellisempi erä kuin muutkaan oman pääoman erät – kuten esimerkiksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto. Osakepääoman menettämistä koskevasta rekisteri-ilmoituksesta on säädetty osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:ssä. Se muutettiin nykyiseen muotoonsa vuonna 2007, jolloin yksityisiltä osakeyhtiöiltä poistettiin velvollisuus pitää yhtiökokous, kun oma pääoma oli alle puolet osakepääomasta. Samalla pykälään lisättiin mahdollisuus laskea poistoero, vapaaehtoiset varaukset ja omaisuuden todennäköisen luovutushinnan ja kirjanpitoarvon välinen ero oman pääoman lisäyksinä. Jo aiemmin, vuonna 2006, uudesta osakeyhtiölaista oli poistettu oman pääoman vähyyteen perustuvat pakkoselvitystilaa koskevat säännökset. Nykyinen osakeyhtiölain 20 luvun 23 § edellyttää velkojien informoimista kaupparekisteri-ilmoituksella, mutta oman pääoman negatiivisuus tai vähyys ei edellytä yhtiöltä mitään muita toimenpiteitä. Tutkielmassa selvitetään, mitä osakepääoman menettämistä koskeva kaupparekisterimerkintä tarkoittaa yhtiön kannalta: sekä teknisesti että tosiasiallisesti. Tosiasiallista merkittävyyttä arvioidaan kaupparekisteri-ilmoitusten kautta: Tutkimalla sitä, miten suuri osa osakepääoman menettämisestä ilmoittaneista yhtiöistä tietyllä aikavälillä ajautuu esimerkiksi konkurssiin tai poistetaan rekisteristä tai vaihtoehtoisesti onnistuu nostamaan oman pääomansa jälleen positiiviseksi.
Description
Thesis advisor
Melgin, Jari
Keywords
osakepääoman menettäminen, osakeyhtiö, kaupparekisteri, oma pääoma
Other note
Citation