Huoltoasemajärjestelmän mittarikenttälaitteiden ohjaus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
Tik-76
Degree programme
Language
fi
Pages
70
Series
Abstract
ICL Edacom on panostanut viime vuosina voimakkaasti huoltoasemajärjestelmien kehittämiseen. Kehitys on lähtenyt liikkeelle vahvan vähittäiskauppajärjestelmän pohjalta, mutta tarve erikoistuneelle huoltoasemakonfiguraatiolle on ollut ilmeinen. Huoltoasemajärjestelmän mittarikenttälaitteiden hallinta perustuu Intel MCS-51 pohjaisen suorittimen omaavaan kontrolleriin, johon mittarikentän laitteet on liitetty. Kontrollerin vastike vähittäiskauppajärjestelmissä on kassapääte, johon on liitetty tavallisia päivittäistavarakaupan oheislaitteita, kuten viivakoodiskanneri ja kuittiprintteri. Huoltoasemajärjestelmien mittarikentän laitteisiin kuuluvat mm. itsepalveluautomaatit ja polttoainepumppuja ohjaavat mittariohjaimet. Ne eroavat vähittäiskaupan oheislaitteista kahdella merkittävällä tavalla: 1) laitekirjo on hyvin laaja fyysisen ja loogisen liitynnän kannalta, ja 2) mittarikentän laitteiden vaatimukset ovat suuremmat, niiden hallintaan tarvitaan reaaliaikaisuutta ja parempaa suorituskykyä. Ensimmäiset huoltoasemajärjestelmien kontrollerit toteutettiin kassapäätteiden toimintaa hieman laajentamalla, mutta mittarikentän laitteiden vaatimukset ajoivat uuden kontrollerin suunnitteluun sekä laitteisto-, että ohjelmistotasoilla. Tässä diplomityössä kuvataan uuden kontrollerin ohjelmiston suunnittelu ja toteutus. Koska` verrattain hidas kontrolleri on yhteydessä PC-palvelimeen Ethernet-paikallisverkon kautta, myös palvelimen ohjelmiston rakenne käydään läpi niiltä osin, jotka ovat merkittäviä hitaamman kontrollerin hallinnassa. Työ sisältää kontrollerin ohjelmiston mallinnuksen sovelletun tilakaaviotekniikan avulla, kuvauksen kontrollerin ja palvelimen ohjelmistojen rakenteesta ja toteutuksesta ja lopuksi valmiin ohjelmiston suorituskykytestien tulokset.
Description
Supervisor
Saikkonen, Heikki
Thesis advisor
Hynynen, Matti
Keywords
sulautetut järjestelmät, tilakaaviotekniikka, ohjelmiston mallinnus, keskeytysohjattu ydin, suorituskykymittaus, Intel MCS-51, 8051, OPOS, IFSF, embedded systems, state charts, firmwave modelling, interrupt-driven kernel, performance measurement, ,
Other note
Citation