Kryptovarojen riskit rahanpesussa – vaikutukset pankkien riskienhallintaan

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2024
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Yritysjuridiikka
Language
fi
Pages
63
Series
Abstract
Lohkoketjuteknologia on mahdollistanut uudenlaisten valuuttojen ja maksutapojen kehittämisen. Lohkoketjujen avulla on kehitetty erilaisia virtuaalivaroja, joiden markkina on kasvanut suureksi ja samalla se on herättänyt huolta väärinkäytösten mahdollisuuksista. Virtuaalivarojen avulla on mahdollista suorittaa osittain anonyymeja ja nopeita transaktioita ilman pankkien osallistumista transaktioihin. Anonymiteetti, sääntelyn vähäisyys ja toiminta ilman pankkeja on kasvattanut kryptovarojen käytön kiinnostusta myös rikollisten osalta. Viranomaiset haluavat tarkempaa sääntelyä alalle, sillä rahanpesun riski kryptovarojen osalta on kohonnut. Tämän tutkielman tarkoitus on tutkia kryptovaroihin liittyvää sääntelyä ja sen tulevaisuutta sekä kryptovarojen aiheuttaman rahanpesuriskin vaikutuksia pankeille. Tässä tutkielmassa selvennetään tämän hetken kryptovarojen sääntelykokonaisuutta sekä siihen liittyviä muutoksia sekä näiden haasteita. Lisäksi tutkielmassa pureudutaan kryptovaroihin liittyvään taksonomiaan, lohkoketjujen ja kryptovarojen toimintalogiikkaan sekä käyttötarkoituksiin ja kryptovaroihin liittyvään rahanpesuriskiin. Tutkielmassa selvitetään myös kryptovarojen aiheuttamaa rahanpesuriskiä pankeille sekä tutkitaan sitä, miten pankit voivat hallita kryptovarojen rahanpesuriskiä. Tutkielmassa selviää, että kryptovaroja hyödynnetään rahanpesussa erityisesti niiden osittaisen anonymiteetin, sääntelyn vähäisyyden sekä palveluiden monimuotoisuuden ja keskitetyn hallinnon puutteen takia. Kryptovarojen käyttö rahanpesussa nostaa myös pankkien rahanpesuriskiä, jota on vaikea ennustaa ja hallita. Sääntely on kuitenkin kryptovarojen osalta kiristymässä jo vuoden 2024 aikana, jonka tarkoituksena on hallita kryptovaroihin liittyviä riskejä myös rahanpesun osalta sekä laajentaa lainsäädännön soveltamisalaa koskemaan laajemmin erilaisia kryptovaroja myös virtuaalivaluuttojen ulkopuolelle. Pankkien rahanpesuriskien hallinta kryptovarojen osalta on haastavaa, sillä kryptovarat aiheuttavat riskejä, joita on vaikea havaita, ennustaa ja niihin voi olla haastavaa reagoida. Kuitenkin perinteisiä pankkien riskienhallintakeinoja kuten, riskiarviota, monitorointia ja asiakkaan tuntemista hyödyntämällä voidaan mahdollisesti estää kryptovaroihin liittyvien rahanpesuriskien realisoitumista. Myös uusia teknologisia ratkaisuja on markkinoilla, jotka voivat hyödyttää pankkeja kryptovarojen rahanpesuriskien hallinnassa.

Blockchain technology has enabled the development of new currencies and payment methods. Blockchains have been used to develop various virtual assets and the market has grown significantly and at the same time it has raised concerns about the potential for abuse. Virtual currencies make it possible to carry out partially anonymous and fast transactions without the involvement of banks. Anonymity, low regulation, and operations without banks involved have increased interest in the use of crypto assets in criminal activities. Authorities want more detailed regulation to the sector, as the risk of money laundering in crypto assets has increased. The purpose of this thesis is to investigate the regulation and future of crypto assets, as well as the impact of the money laundering risk posed by crypto assets on banks. This thesis clarifies the current regulatory framework for crypto assets, changes in regulation in the future, and challenges of the regulatory framework. In addition, the thesis examines the taxonomy related to crypto assets, the logic behind blockchains and crypto assets and risk of money laundering related to crypto assets. The thesis also examines the money laundering risk posed by crypto assets to banks and examines how banks can manage the money laundering risk of crypto assets. The study shows that crypto assets are used for money laundering, especially due to their partial anonymity, low level of regulation, diversity of services and lack of centralized governance. The use of crypto assets for money laundering also increases banks' money laundering risk, which is difficult to predict and manage. However, regulation of crypto assets will tighten already during 2024, with the aim of managing risks related to crypto assets also in terms of money laundering and extending the scope of the legislation to cover a wider range of crypto assets also outside virtual currencies. Managing banks' money laundering risks with regard to crypto assets is challenging, as crypto assets pose risks that are difficult to detect, predict and react to. However, traditional banks' risk management tools, such as risk assessment, monitoring, and customer due diligence, can potentially prevent the realization of money laundering risks related to crypto assets. There are also new technological solutions on the market that can benefit banks in managing money laundering risks for crypto assets.
Description
Thesis advisor
Kuoppamäki, Petri
Keywords
kryptovarat, virtuaalivaluutat, lohkoketju, rahanpesu, riskienhallinta, asiakkaan tunteminen, pakotteet
Other note
Citation