“Is value added if it’s only experienced?” – the instrumental and relational perspectives of venture capital value-added

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2022-01-26
Department
Major/Subject
Strateginen johtaminen ja kasvuyrittäjyys
Mcode
SCI3050
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
136 + 17
Series
Abstract
Venture capital is an industry of high importance, as it continues to support the creation and growth of ventures that produce influential technologies and products and create immense amounts of financial value. Venture capital firms invest more and more of their resources and capabilities to strengthen their value-added. Both in academia and in industry, value-added is viewed mostly from an instrumental, resource-focused perspective. In academia, value-added has been studied through different typologies of value-added inputs, and their potential correlations to value-added outcomes, i.e. financial performance. In industry, the same perspective is dominant: the value-added activities and their outcomes have to be quantifiable, concrete and drive the financial value of the portfolio. The relational and experiential sides of value-added have been ignored in academia, presenting a research gap. The research question of this study thus is: “How do value-added and relationships function between entrepreneurs and venture capital investors?” The study answers the question by looking at both, the value-added and the relationships between entrepreneurs and venture capital investors, from two perspectives found in the study: the instrumental and resource-focused, and the relational and experiential. The study looks at both concepts from both perspectives separately, and as they function and develop together. The study utilizes the iterative Gioia method to match the explorative and inductive nature of the research with rigorous qualitative analysis. A systematic, iterative literature review and interviews with 24 informants in of entrepreneurs, venture capital investors and representatives of their LPs in Nordics served as the main data sources of the research. The study proposes a revised social exchange model that explains the connections between the affective and instrumental sides of value-added, relationships, and interpersonal signaling. Affective relationships strengthen through affective signaling and relational value-added, further strengthening relational and instrumental value-added. Instrumental signaling and realization of instrumental goals strengthen the instrumental relationship and expectations, and thus instrumental value-added. While value-added in the form of e.g. serving as an empathetic confidant to the entrepreneur doesn’t have as direct of a connection to the financial value-added outcomes as e.g. making connections to potential investors, it strengthens the trust and affective sides of the relationship. This then increases the investor’s willingness to provide also instrumental value-added and the entrepreneur’s trust to communicate bad news to the investor and receive earlier and more value-added when it’s most needed. This has theoretical implications on how to utilize the relational perspective as well as managerial implications on how to view and operationalize value-added.

Venture capital on merkittävä ala, joka tukee kasvuyritysten luontia ja kasvua, jotka tuottavat vaikuttavia teknologioita ja tuotteita sekä luovat valtavasti taloudellista arvoa. Venture capital -yritykset sijoittavat yhä enemmän resursseja ja kyvykkyyksiä vahvistaakseen value-added-tarjoamaansa. Sekä akatemiassa että alalla value-added nähdään lähinnä instrumentaalisesta, resurssikeskeisestä näkökulmasta. Akateemisesti value-addedissa on tutkittu erilaisia value-added-tekotypologioita sekä niiden mahdollisia korrelaatioita value-added-lopputulemien, eli rahallisen arvonnousun, kanssa. Toimialalla sama näkökulma on hallitseva: value-added-aktiviteettien ja niiden lopputulemien on oltava laskettavissa, konkreettisia ja niiden tulee vaikuttaa suorasti sijoitusportfolion rahalliseen arvoon. Value-added-tarjoaman kokemukselliset ja relationaaliset puolet ovat jääneet huomiotta akateemisessa tutkimuksessa, mahdollistaen tutkimusaukon. Täten tutkimuksen tutkimuskysymys on: ”Kuinka value-added ja ihmissuhteet yrittäjien ja venture capital -sijoittajien välillä toimivat?” Tutkimus vastaa kysymykseen katsomalla molempia, value-addedia ja ihmissuhteita yrittäjien ja sijoittajien välillä, molemmista tutkimuksen löytämistä näkökulmista käsin: instrumentaalinen ja resurssikeskeinen näkökulma sekä kokemuksellinen ja relationaalinen näkökulma. Tutkimus kiinnittää huomion molempiin konsepteihin – value-addediin ja ihmissuhteisiin – molemmista näkökulmista sekä erikseen että niiden toimiessa ja kehittyessä yhdessä. Tutkimus hyödyntää iteratiivista Gioia-metodia varmistaakseen, että eksploratiivinen ja induktiivinen tutkimus toteutetaan täsmällisellä kvalitatiivisella analyysillä. Järjestelmällinen ja iteratiivinen kirjallisuuskatsaus sekä haastattelut 24 yrittäjän, venture capital -sijoittajan ja heidän LP-sijoittajiensa kanssa ovat tutkimuksen tärkeimmät tiedonlähteet. Tutkimus esittää uusitun sosiaalisen vaihdannan mallin, joka selittää yhteydet tunnepohjaisen ja instrumentaalisen value-addedin, ihmissuhteiden, ja ihmisten välisen signaloinnin välillä. Tunnepohjaiset ihmissuhteet vahvistuvat tunnepohjaisen signaloinnin ja relationaalisen value-addedin myötä, vahvistaen yhä relationaalista sekä instrumentaalista value-addedia. Instrumentaalinen signalointi ja instrumentaalisten tavoitteiden saavuttaminen vahvistavat instrumentaalista ihmissuhdetta ja odotuksia sekä täten myös instrumentaalista value-addedia. Vaikka value-added, joka tapahtuu esimerkiksi toimimalla empaattisena uskottuna yrittäjälle, ei omaa yhtä suoraa yhteyttä rahallisiin lopputulemiin kuin vaikkapa yhteyksien luominen potentiaalisiin jatkosijoittajiin, se vahvistaa luottamusta ja tunnesidettä yrittäjän ja sijoittajan välillä. Tämä puolestaan vahvistaa sijoittajan halukkuutta tarjota myös instrumentaalista value-addedia ja lisää yrittäjän luottamusta kommunikoida huonoja uutisia sijoittajille ja sitä kautta vastaanottaa aiemmin ja enemmän value-addedia sen tarpeen ollessa korkeimmillaan. Tuloksia voidaan hyödyntää laajentamalla akateemista ymmärrystä value-addedista relationaalisesta näkökulmasta sekä toimialalla kehittämällä sitä, miten relationaalinen value-added nähdään ja toimeenpannaan.
Description
Supervisor
Jääskeläinen, Mikko
Thesis advisor
Jääskeläinen, Mikko
Keywords
venture capital, startups, value, value-added, social exchange, relationships
Other note
Citation