The potential of process facilitation in supporting global new product development teamwork - A study in the context of university education

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-02-24
Department
Major/Subject
Tietointensiivinen liiketoiminta
Mcode
T3008
Degree programme
Informaatioverkostojen koulutusohjelma
Language
en
Pages
87+4
Series
Abstract
Nowadays developing new products is not only the task of companies’ R&D departments. The increased global competition, the introduction of customer involvement, and the employee specialization have all been factors, which have driven the companies to use more of a holistic approach to the new product development (NPD) process. As a result, a lot of the design work is carried out in interdisciplinary teams, in which the existing knowledge of various specialists is transformed into new products. However, due to the challenges created by the nature of NPD and the global interdisciplinary teamwork, there is a need for practical tools, which can enhance the communication and collaboration within the team. One possibility is the utilization of process facilitation as a supportive method for the teamwork. The objective of this study is to identify the facilitation needs of global interdisciplinary teams in NPD context, and to outline the requirements and the role of facilitator in long-term process facilitation. The study is conducted in university education setting, in which two master level courses from Aalto University joined their forces to provide the students the most authentic project based learning experience. The data is collected from five product development projects, which all had been accompanied by a facilitator pair. Based on the literature review and the empirical study, it seems that the critical success factors and needs of the team are in alignment with the facilitator competences and activities. However, the research revealed that in NPD, the short-term intervention driven facilitation model was not sufficient enough to meet the needs of the teams. Identifying team needs and transferring intervention results were identified as two key challenges that hindered the process facilitators from supporting the teams. It seems that when engaging in such long-term facilitation process, the requirements for the role of the facilitator changes. As a solution, this study presents a framework, which emphasizes the setting up of the collaboration, integration of facilitators to the team and the importance of agile learning process through the transfer-phase.

Nykyään tuotekehitys ei ole ainoastaan yritysten T&K-osastojen tehtävä. Yritykset käyttävät enenevissä määrin kokonaisvaltaista lähestymistapaa koko tuotekehitysprosessiinsa. Syitä tähän ovat muun muassa kiristynyt maailmanlaajuinen kilpailu, ajatus asiakkaiden osallistamisen tärkeydestä ja työntekijöiden erikoistuminen. Suuri osa design työstä tehdäänkin tieteidenvälisenä tiimityönä, jossa useiden alojen spesialistien tieto muuntautuu uusiksi tuotteiksi. Uusien tuotteiden kehitykseen liittyy kuitenkin myös haasteita, jotka johtuvat niin prosessista kuin globaalista tieteidenvälisestä tiimistä. Yksi mahdollinen tapa helpottaa tiimin yhteistyötä ja kommunikaatiota on prosessifasilitoinnin käyttöönotto. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa erilaisia fasilitointitarpeita, joita globaalilla tieteidenvälisellä tiimillä tuotekehityskontekstissa tulee vastaan sekä selvittää mitä vaatimuksia ja minkälainen rooli fasilitaattorilla on pitkäaikaisessa prosessifasilitoinnissa. Tutkimus on toteutettu osana Aalto yliopiston maisteritason projektityökurssien yhteistyötä. Työssä tutkitaan viittä tuotekehitystiimiä, joilla jokaisella oli oma fasilitaattoriparinsa. Kirjallisuuskatsauksen ja empiirisen tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että tiimin kriittiset menestystekijät ja tarpeet vastaavat fasilitaattoreiden kyvykkyyksiä ja fasilitointiaktiviteetteja. Tutkimus kuitenkin paljasti, että kirjallisuudesta tuttu lyhytkestoinen väliintuloihin keskittynyt prosessifasilitointimalli ei vastannut riittävän hyvin tiimin tarpeisiin. Isoimpina prosessifasilitointihaasteina nähtiinkin tiimin tarpeiden tunnistaminen ja väliintulojen tulosten vieminen osaksi tiiminprosessia. Vaikuttaakin siltä, että fasilitaattorin rooli muuttuu pitkäaikaisessa prosessifasilitoinnissa. Tässä työssä ratkaisuksi ehdotetaan viitekehystä, joka painottaa yhteistyön käynnistysvaihetta, fasilitaattoreiden integrointia osaksi tiimiä ja prosessin muuttamista agiiliksi oppimisprosessiksi.
Description
Supervisor
Smeds, Riitta
Thesis advisor
Rekonen, Satu
Keywords
process facilitation, new product development, global interdisciplinary team, agile learning
Other note
Citation