Evolution and development of capabilities in young technology companies

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
103 + (4)
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tarkastellaan kyvykkyyksien kehittämistä nuorissa teknologiayrityksissä. Yritykset kilpailevat markkinoilla kyvykkyyksiensä avulla, ja alkuvaiheessa tehdyt kyvykkyyksien kehittämiseen liittyvät päätökset voivat vaikuttaa ratkaisevasti yrityksen menestykseen. Diplomityön tarkoituksena on tarjota näkemys siitä, miten kyvykkyyksiä kehitetään nuorissa teknologiayrityksissä. Diplomityön tutkimusongelma on muotoiltu seuraavasti: Miten kyvykkyydet kehittyvät ja miten niitä kehitetään nuorissa teknologiayrityksissä? Kyvykkyyksien kehittämistä tarkastellaan kolmella abstraktiotasolla. Tutkimuksen päätavoitteena on tarjota näkemys siitä, miten organisatorisia kyvykkyyksiä kehitetään nuorissa teknologiayrityksissä. Tutkimuksen tavoitteena on lisäksi:. • esittää tutkittujen yritysten kyvykkyyksien kehittämispolut. • tunnistaa samankaltaisuuksia tutkittujen yritysten kyvykkyyksien kehittämisessä. • kuvata yleisimmät muutokseen johtavat syyt tutkituissa yrityksissä. • tunnistaa tutkituille yrityksille parhaiten sopivat puhtaat kyvykkyyksien kehittämispolut. Kirjallisuustutkimus tarkastelee aiheeseen liittyvää kirjallisuutta seuraavista näkökulmista: evolutiivinen organisaatioteoria, resurssiperusteinen näkökulma yrityksestä, dynaamiset kyvykkyydet ja kyvykkyyksien kehittäminen. Kirjallisuustutkimuksen perusteella luodaan alustava viitekehys, jota kehitetään edelleen asiantuntijahaastatteluiden perusteella. Tuloksena saatua viitekehystä käytetään analysointiin tutkimuksen empiirisessä osassa. Empiirinen analyysi viittaa siihen, että nuorten teknologiayritysten kyvykkyyksien kehittämispoluissa on havaittavissa samankaltaisuuksia. Yleisimmiksi muutoksiin johtaviksi syiksi havaittiin johtoryhmän kognitio, sisäiset kriisit ja muutokset asiakasrajapinnassa.
Description
Supervisor
Laamanen, Tomi
Thesis advisor
Mononen, Jussi
Keywords
capability, kyvykkyys, capability development, kyvykkyyden kehittäminen, technology, teknologia, development path, kehityspolku
Other note
Citation