Universaali uskontoneutraali meditaatiorakennus hyvinvoinnin tuojana

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
189
Series
Abstract
Kuvailen työssäni aluksi kirjallisuuden perusteella, mitä meditaatio on, ja kerron meditaatioperinteistä esimerkinomaisesti suurimmissa maailmanuskonnoissa ja henkisyydessä, sekä tarkastelen uskonnotonta mindfulness-meditaatiota. Kuvailen myös, miten meditaatio vaikuttaa tutkimusten perusteella terveyttä ja hyvinvointia parantavasti. Käsittelen seuraavaksi kirjallisuuden ja kuvamateriaalin perusteella meditaatioon käytettyjä rakennuksia, moniuskonnollisia hiljentymis- ja meditaatiohuoneita ja niiden suunnitteluperiaatteita suurimmissa maailmanuskonnoissa ja henkisyydessä, sekä mahdollisia arkkitehtonisia keinoja uskontoneutraalien meditaatiorakennusten luomiseen. Seuraavaksi tutkin vertailevaa analyysiä käyttäen 10 valitsemaani uskonnotonta ja moniuskontoista meditaatio, mietiskely- ja hiljentymisrakennusta selvittääkseni, millaisin arkkitehtonisin keinoin meditaatiota tai hiljentymistä edistävä tila on niissä luotu. Lopuksi määrittelen rakennusten analyysitulosten perusteella suunnitteluperiaatteet, miten voidaan luoda hyvä universaali uskontoneutraali meditaatiorakennus, joka sopii kaikille maailmankatsomuksesta riippumatta. Tutkimukseni perusteella ideaalinen uskontoneutraali meditaatiorakennus tulee sijaita luonnon tai puutarhan keskellä. Rakennuksen muoto voi olla vapaa, kunhan se poikkeaa tarpeeksi valtauskontojen muotokielestä eikä sisällä näkyvillä olevia uskonnollisia elementtejä tai symboleja. Tilan tulee olla muodoltaan, materiaaleiltaan, väreiltään ja suunnittelultaan rauhallinen ja harmoninen, ja kaiken tilassa tulee tukea meditatiivisen tilan saavuttamista. Valaistuksen, lämpötilan, kosteuden ja sisäilman tulee olla miellyttävä. Tilan tulee olla hiljainen ja rauhallinen, ja siitä tulee avautua ikkunoita ja näkymiä ympäröivään puutarhaan tai luontoon.

In my work, I initially describe what meditation is, based on the literature, and tell about meditation traditions in the largest world religions and spirituality, as well as tell about non-religious mindfulness meditation. I also describe how meditation, based on research, improves health and well-being. Next, based on literature and visual material, I will describe buildings used for meditation, multi-faith silence and meditation rooms and their design principles in the major world religions and spirituality, as well as possible architectural means for creating religion-neutral meditation buildings. Next, using a comparative analysis, I will study 10 non-religious and multi-faith meditation and contemplation buildings of my choice to find out with which architectural means a space promoting meditation or quieting has been created in them. Finally, based on the results of the analysis of the buildings, I define the design principles of how to create a good universal religion-neutral meditation building that is suitable for everyone, regardless of worldview. Based on my research, the ideal religion-neutral meditation building should be located in the middle of nature or a garden. The shape of the building can be free, as long as it deviates enough from the form language of the dominant religions and does not contain visible religious elements or symbols. The shape, materials, colors and design of the space should be calm and harmonious, and everything in the space should support the achievement of a meditative state. The lighting, temperature, humidity and indoor air must be pleasant. The space should be quiet and peaceful, and it should have windows and views of the surrounding garden or nature.
Description
Supervisor
Arpiainen, Laura
Thesis advisor
Vartola, Anni
Keywords
uskontoneutraali, meditaatio, meditaatiorakennus, suunnitteluperiaatteet, hyvinvointi, arkkitehtuuri
Other note
Citation