Alidiagnostiikan laajuus ja sen vähentäminen yleis- ja työterveyslääkärien työn johtamisella digitaalisin keinoin yksityisiä terveyspalveluita tuottavassa yrityksessä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2024-03-13
Department
Major/Subject
Strategia
Mcode
SCI3109
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
fi
Pages
87+4
Series
Abstract
Laadukas potilaan hoito on oikeanlaista ja oikea-aikaista. Tässä diplomityössä tutkitaan alidiagnostiikan määrää eli kuinka usein lääkärin valitseva diagnostiikka, hoito tai sairauden seuranta on suosituksia suppeampaa. Tutkimus suoritettiin kolmelle esimerkkisairaudelle: tyypin 2 diabetekselle, verenpainetaudille ja hyperkolesterolemialle. Tutkimusten perusteella sekä seurantalaboratoriokokeiden toteutumisessa että vastaanottokäyntien sisällössä ja kirjaamisessa esiintyi merkittävää alidiagnostiikkaa. Alidiagnostiikan vähentämiseksi ja siten hoidon laadun parantamiseksi Terveystalo otti käyttöönsä diagnoosiherätteet. Diagnoosiherätteet ovat ponnahdusikkunoita, jotka tulevat esiin diagnoosikohtaisesti ja tarjoavat diagnoosikohtaisia hoitosuosituksia ja nopean tavan tutkimusten tilaamista varten. Tässä diplomityössä arvioitiin kvalitatiivisesti haastattelujen ja kyselyiden avulla diagnoosiherätteiden potentiaalia parantaa hoitosuositusten toteutumista ja helpottaa lääkärin työtä. Lisäksi arvioitiin diagnoosiherätteisiin liittyvän muutosjohtamisen prosessia. Diagnoosiherätteiden tekemiseen osallistuneet tahot arvioivat diagnoosiherätteillä olevan potentiaalia hoitosuositusten toteutumisen parantamisessa. Lääkärit sen sijaan olivat kriittisempiä ja yleisesti kokivat, etteivät diagnoosiherätteet yllä vielä tavoitteisiinsa etenkin tekniseen toteutukseen liittyvistä syistä. Diagnoosiherätteiden muutosjohtamisprosessi oli aiempaan kirjallisuuteen verrattuna reaktiivisempi. Toisaalta prosessin iteraatiot mahdollistivat muutoksen paremman sopeutumisen organisaatiokulttuuriin. Tutkimustulosten perusteella loin uuden muutosjohtamisen mallin, joka yhdistää Terveystalon prosessissa nähtyä joustavuutta kirjallisuuden mallien tarjoamaan suunnitelmallisuuteen.

Quality patient care is the right kind and the right timed. This thesis examines the extent of underdiagnosis, i.e. how often the diagnosis, treatment or follow-up of a disease is less extent than recommended. The study was conducted for three long-term diseases: type 2 diabetes, hypertension, and hypercholesterolemia. The results showed that there was significant amount of underdiagnosis both in the performance of follow-up laboratory tests and in the content recording the office visits. To reduce underdiagnosis and thus improve the quality of care, Terveystalo introduced Diagnosis pop-ups. Diagnosis pop-ups activate by diagnosis and provide diagnosis-specific treatment recommendations and a quick way to order recommended tests. This thesis used qualitative interviews and questionnaires to assess the potential of diagnosis pop-ups to improve the implementation of treatment recommendations and support the work of physicians. The thesis also assessed the process of change management related to diagnosis pop-ups. People who participated in building diagnosis pop-ups considered that the pop-ups have potential to improve the fulfilment of treatment recommendations. Physicians, on the other hand, were more critical and generally felt that diagnosis pop-ups did not yet meet their objectives, particularly because of technical reasons. The change management process for diagnosis pop-ups was more reactive compared to the literature. On the other hand, the iterations of the process allowed for a better adaptation of the change to the organisational culture. Based on the findings, I created change management model that combines the flexibility seen in the process at Terveystalo with the planned approach offered by the models in the literature.
Description
Supervisor
Vuori, Timo
Thesis advisor
Nyberg-Oksanen, Eeva
Ämmälä, Antti-Jussi
Keywords
muutosjohtaminen, hoitosuositus, Laatu, alidiagnostiikka, implementointi
Other note
Citation