Kuntakeskittymän ilmanlaadun seuranta- ja mittausjärjestelmän malli

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Vesihuoltotekniikka
Mcode
Yhd-73
Degree programme
Language
fi
Pages
156
Series
Abstract
Air quality measuring is tightly regulated by EU-legislation and Finnish national legislation. This study implements environmental strategy of Lahti city and it has been made for Lahti region environmental service. The aim of this study is to create a pragmatic model for regional air quality monitoring network. This model is based on EU-directives which have been harmonized in Finnish national legislation. Also the Finnish general instructions about air quality monitoring have been a great help. Second aim of the study is to adapt this model into the area of three municipalities: HoIlola, Lahti and Nastola. These neighbouring municipalities have also other common functions. This far we have had air quality monitoring network only in Lahti area. The follow-up model of the air quality system has been divided into five parts which are:. I. Coordinating organs 2. Basic data collecting 3. Planning of the follow-up scheme 4. Implementing the follow-up, defining the criterions for methods and data processing and the management of the system 5. Utilization and archiving of the data. Basic data collection included for example information about emissions as well as interviews concerning local circumstances and needs for air quality knowledge. Planning of the follow-up and measuring system of air quality based on the Lahti city's already existing solution. That way it will be possible to utilize already existing devices. According to the model the air quality network would be almost same as before in Lahti. It would be established two automatic air quality monitoring stations, one in Hollola and one in Nastola. Both of these new facilities would measure nitrogen monoxides, nitrogen dioxides, respirable particles and maybe other particulate matters also. Volatile organic compounds are going to be measured with passive samplers. Concentration of bentso(a)pyrene is going to examined with the periodic measurements. Further actions should be: calculating the costs of the measuring system, political proposal to invest in new facilities, negotiations with companies and municipalities and the evaluation of bentso(a)pyrene level in the region.

Euroopan unionin yhteiset direktiivit ja kansallinen lainsäädäntö antavat tiukan viitekehyksen, jonka mukaan ilmanlaadun seuranta on järjestettävä. Tämä työ on osa Lahden seudun ympäristöstrategiaa ja on tehty Lahden seudun ympäristöpalveluille. Työn tarkoituksena on ollut rakentaa käytännönläheinen ja selkeä malli ilmanlaadun seudullisen seurannan järjestämiseksi. Malli on rakennettu EU:n ilmanlaatua säätelevien direktiivien ja niistä Suomen lainsäädäntöön implementoitujen säännöstöjen perusteella. Apuna on käytetty myös kansallisia ohjeita. Toinen työn tavoite on ollut sovittaa seurantamalli kolmen Etelä-Suomessa vierekkäin sijaitsevan kunnan muodostamalle alueelle. Hollola, Lahti ja Nastola muodostavat alueen, jolla on jo olemassa olevia yhteisiä kunnallisia toimintoja. Ilmanlaatua on aiemmin seurattu vain Lahdessa. Ilmanlaadun seurantamalli on jaettu viiteen osaan, joita ovat: 1. Seurantaa koordinoivat tahot, 2. Lähtötietojen kerääminen, 3. Seurannan suunnittelu, 4. Seurannan tekninen toteutus, menetelmä- ja ohjelmistokriteerit sekä seurannan hallinta ja 5. Tietojen hyödyntäminen ja tulosten säilyttäminen. Lähtötietoina kartoitettiin alueen päästöt sekä muita alueen ominaismääreitä. Lisäksi tehtiin haastatteluita. Seuranta suunniteltiin Lahdessa jo olemassa olevan mittausjärjestelmän pohjalta siten, että alue otettiin huomioon kokonaisuutena. Lahdessa jo olemassa olevia laitteistoja ja ohjelmistoja voidaan hyödyntää alueen mittausjärjestelmässä. Työssä päädyttiin ehdottamaan Lahden mittausverkon pitämistä pääosin nykyisenlaisena, Hollolaan ja Nastolaan ehdotettiin perustettavaksi molempiin yksi jatkuvatoiminen mittausasema, missä mitattaisiin typen oksideja, hengitettäviä hiukkasia ja mahdollisesti myös muita pölyfraktioita, kuten pienhiukkasia. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittaaminen ehdotettiin tehtäväksi koko suunnittelualueella passiivikeräyksellä ja analysoitavaksi laboratoriossa. Lisäksi koko seudulle ehdotettiin tehtäväksi bentso(a)pyreenin pitoisuustason kartoitus. Jatkotoimena tulisi selvittää mittausjärjestelmän kustannukset, ehdottaa Lahden seudun ympäristölautakunnalle järjestelmän rakentamista, neuvotella kuntien ja alueen ilmapäästöjä aiheuttavien yritysten kanssa kustannusten jaosta ja rakentaa suunniteltu mittausjärjestelmä alueelle. Bentso(a)pyreenin mittaustarpeen harkinta voidaan tehdä sen jälkeen, kun pitoisuuskartoitus alueella on tehty.
Description
Supervisor
Kaila, Juha
Thesis advisor
Peltonen, Petri
Laitinen, Tarja
Keywords
ambient air quality, ulkoilmanlaatu, air quality measurement, ilmanlaadun mittaus, air quality measuring system, ilmanlaadun seurantajärjestelmä
Other note
Citation