Harmonizing user and customer research in a multi-company organization

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-03-21
Department
Major/Subject
Information Networks
Mcode
SCI3047
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
en
Pages
104
Series
Abstract
Introduction User and customer research findings have wide benefits to an organization, but when the organization consists of multiple companies, the process to do so is not so easy. Finding ways to collaborate and learn across an organization can accelerate learning and bring the whole organization closer to each other. This thesis aims at harmonizing user and customer research knowledge sharing to unlock that potential. Methods This thesis was conducted as qualitative research, combining a brief introduction of conceptual and theoretical background and empirical research, conducted through a case study. Ten professionals from five different companies and joint administration of the FMS-cluster of Accountor Group were interviewed through semi-structured interviews. The resulting data was analyzed through content analysis. Findings The case study findings indicated a six-step user and customer research process. Based on the findings, user and customer research-related knowledge sharing between companies is based on meetings, reports and presentations, product-specific and personified. Discussion From the findings of the case study, and the conceptual and theoretical background, three guidelines were created to harmonize user and customer research knowledge sharing in a multi-company organization. Based on these guidelines an enhanced user and customer research process model was introduced that drives knowledge-sharing. This thesis contributes to theory by creating harmonization guidelines and gives a practical model to support multi-company organizations that have just started their knowledge-sharing journey

Johdanto Käyttäjä- ja asiakastutkimuksella on todettu olevan laajat edut organisaatioille. Tutkimustulosten ja -oppien tehokas jakaminen ei ole helppoa organisaatioissa, jotka koostuvat useammasta yrityksestä. Yhteisten käytäntöjen löytäminen kuitenkin kiihdyttäisi organisaation laajuista oppimista ja toisi organisaation osia lähemmäksi toisiaan. Tämän diplomityö tutkii, miten käyttäjä- ja asiakastutkimuksen tiedon jakamista voitaisiin sovittaa yhteen organisaatiossa, joka koostuu useasta yrityksestä. Menetelmät Työssä käytettiin kirjallisuuskatsausta aihealueen konseptuaaliseen ja teoreettiseen taustoittamiseen. Tutkimus perustuu laadulliseen tapaustutkimukseen, jossa haastateltiin Accountorin FMS-ryhmän kymmentä työntekijää. Haastattelut analysoitiin laadullisen sisältöanalyysin menetelmin. Löydökset Tapaustutkimuksen löydöksistä muodostui kuusivaiheisen käyttäjä- ja asiakastutkimusprosessiin. Tutkimustietoon liittyvä tiedon jakaminen organisaation yritysten välillä pohjautuu löydösten mukaan säännöllisiin kokouksiin, raportointiin ja esityksiin, tuotteiden ympärille ja on henkilöitynyttä. Johtopäätökset Tapaustutkimusten löydösten ja kirjallisuuskatsauksen perusteella työssä luotiin kolme ohjetta käyttäjä- ja asiakastutkimuksen tiedon jakamiseen organisaatiossa, joka koostuu useasta yrityksestä. Näiden ohjeiden pohjalta työssä esitettiin paranneltu prosessimalli käyttäjä- ja asiakastutkimukseen, joka ohjaa tiedon jakamista. Tämä diplomityö kontribuoi teoriaan luomalla ohjeet käyttäjä- ja asiakastutkimuksen tiedon jakamisen yhteensovittamiseen ja käytäntöön luomalla käytäntöön pohjautuvan mallin usean yrityksen organisaatioille, jotka ovat juuri aloittaneet yhteisen tiedon jakamisen taipaleen.
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
Kortesoja, Jukka
Keywords
userr esearch, customer research, knowledge sharing, research knowledge sharing, multi-company organization
Other note
Citation