Last Planner-menetelmän kehittäminen suunnittelun johtamisen työkaluna

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2017-04-10
Department
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
IA3022
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
59+4
Series
Abstract
Tutkimusten mukaan suunnitelmaratkaisuilla ja suunnitteluvirheillä on merkittävä vaikutus rakentamiskustannuksiin ja rakennuksen käytön aikaisiin kustannuksiin. Urakkamuodot, joissa suunnittelun johtaminen on pääurakoitsijan vastuulla, vaativat pääurakoitsijalta kykyä limittää suunnittelu ja rakentaminen. Last Planner on tuotannonohjausmenetelmä, jota voidaan käyttää suunnittelun ja rakentamisen yhteensovittamiseen. Tutkimuksella on kolme tavoitetta. Ensimmäisenä selvitetään, miten menetelmää käytetään kohdeyrityksessä. Toisena tavoitteena on selvittää mitkä ovat merkittävimmät syyt suunnitteluaikataulusta ja viikkosuunnitelmasta poikkeamiselle ja kuinka käytössä olevia suunnittelun johtamisen menetelmiä tulisi kehittää. Kehittämisen tavoitteena on varmistaa virtaustehokkaampi suunnittelun johtamisen prosessi ja sitä kautta vähentää suunnitelmista johtuvia rakentamisen esteitä. Tutkimus on tehty ensisijaisesti haastattelututkimuksena. Haastateltavana ovat olleet pääosin kohdeyrityksen työmailla työskentelevät henkilöt. Tutkimuksessa on hyödynnetty myös osallistuvaa ja ei-osallistuvaa havainnointitutkimusta. Lisäksi tutkimukseen liittyy dokumenttianalyysiä, jossa on tarkasteltu suunnittelutehtävien suoritusta. Tehtiin myös yksi KV-haastattelu, jonka avulla pyrittiin vertailukehittämään kohdeyrityksen tapaa johtaa suunnittelua. Tutkimuksen tuloksissa on kuvattu menetelmän nykytila kohdeyrityksessä, määritettiin tärkeimmät kehitysaiheet ja esteet suunnittelutehtävien ja työvaiheiden aloituksille. Tutkimuksen tuloksena koottiin yhteen olennaisimmat ajatukset rakentamisaikaisen virtaustehokkuuden parantamiseksi. Last Planner on kelpo työkalu juuri suunnittelun ja tuotannon rajapintaan. Pääurakoitsijan näkökulmasta tehokasta suunnitteluprosessia voidaan parantaa priorisoimalla tehtäviä, ilmaisemalla tehtävänannot selkeästi ja osoittamalla suunnitelmatarpeiden oikea-aikaisuus. Tuloksista voidaan päätellä, että onnistunut suunnittelun johtaminen vaatii sosiaalisessa mielessä toimivan tiimin mutta myös teknisten suoristusten tulee olla onnistuneita. Luotettavat lupaukset tehtävän suorituksista eivät pelasta tilannetta, jos tuote tai suunnitelma on käyttökelvoton. Tässä kohtaa urakoitsija voi pyrkiä varmistamaan, että tekijät ja suunnittelijat käyvät detaljitason keskustelua olemassa olevista suunnitelmista. Virtaustehokkuus kärsii siis enemmän suunnitelmien sisällöllisistä puutteista kuin luotettavasta prosessista.

Recent studies indicate that design solutions and flaws have a significant effect on construction and maintenance costs of the building. Contract forms where the main contractor is responsible for design management require ability to manage concurrent engineering. Last Planner system is a management tool that can be used for integration of design and construction. Main objectives of this study include finding out how the Last Planner system is utilized in the target company. Second objective is to figure out what are the most relevant constraints of design and production. Third objective of the study is to find means for further development of design management methods. The main goal for development is to improve flow efficiency of the design management process in the construction phase and to decrease the amount of constraints. Main method of the study is the interview method. Interviews are mainly semi-structured interviews of employees of the target company, but one international interview as a basis for benchmarking design management methods of the target company. Methods also include participatory and non-participatory study. Document analysis of constraints logs was done to find out the most typical constraints. Results include a review of the current methods of design management in the target company, relevant development ideas and typical constraints of design and construction activities. Synthesis includes the most improvement ideas of design management. Last Planner is an effective method in the interface of design and construction. The main contractor should perceive that a better design process can be achieved by prioritizing design tasks, giving unambiguous design assignments and by figuring out the last responsible moment of assignments. Results indicate that a good design management process requires good social integration of the team but also requires good technical performance of designers. Reliable promising can only improve design management so far, if the product does not meet the essential requirements of production. Main contractor is able to improve flow efficiency by ensuring pre-requirements of design and construction by using look-ahead planning. However, it seems that the problem in flow efficiency is the lack of appropriate technical details in design than the availability of a reliable schedule.
Description
Supervisor
Seppänen, Olli
Thesis advisor
Sääksi, Maarit
Keywords
Last Planner, suunnittelun johtaminen, käyttöönotto, esteloki, virtaustehokkuus, TTP
Other note
Citation