The Governance of Long-Term Investing in Knowledge Creation - Novel Control Mechanisms for Reducing Managerial Myopia and Increasing Growth in Organizations

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (monograph) | Defence date: 2013-11-15
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
226
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 150/2013
Abstract
Investments in learning are central to the sustained growth and competiveness of corporations. However, a corporation’s ability to invest in learning is restrained by managerial preferences for low-risk and short-term investments. Such managerial myopia can be induced by excessive reliance on the short-term financial control of management that is based on the comparison of actual income relative to annual or shorter-term targets. Previous research on corporate governance and corporate internal controls has identified the balancing controls for reducing managerial myopia, but it has focused on top management. There is a lack of understanding of how managerial myopia can be curbed at lower organizational levels. This dissertation makes a contribution by filling the gap in the understanding of the mechanisms that reduce managerial myopia at lower organizational levels to increase investments in learning new knowledge that is likely to take a long time to generate income. This dissertation extends mechanisms such as strategic controls and boards of directors, which have been examined in previous research on corporate governance and corporate internal controls, to lower organizational levels. Agency theory, organizational control theory, and resource dependence theory are the key theories applied in this dissertation, following the tradition of previous research on corporate governance and corporate internal controls. This dissertation proposes the use of written ex ante reasoning and reviewers as possible controls against managerial myopia. In addition, the issues of attention, income decrease and the time it takes for an investment to generate income are proposed as potential influences on investments in long-term learning. The hypotheses were tested empirically using a regression analysis on a longitudinal sample of 2,147 research and development projects in a large industrial corporation. Most of the hypotheses received empirical support. This dissertation contributes to the extant literature by extending previous applications of agency theory to lower organizational levels. In addition, the findings of this dissertation contribute to the literature on managerial myopia and organizational learning. The findings have practical implications for managers and shareholders who consider investments that involve learning and are likely to require long periods of time to generate income.

Investoinnit oppimiseen ovat keskeisiä yritysten kestävän kasvun ja kilpailukyvyn osalta. Yrityksen kykyä investoida oppimiseen rajoittaa kuitenkin johdon taipumus suosia investointeja, joilla on alhainen riski ja lyhyt takaisinmaksuaika. Tällaista lyhytnäköisyyttä voi aiheuttaa liiallinen turvautuminen lyhyen aikavälin taloudelliseen tulokseen perustuvaan ohjaukseen, jolloin yritystä ohjataan vertaamalla toteutunutta taloudellista tulosta vuosittaisiin tai lyhyemmän aikavälin tavoitteisiin. Aiempi tutkimus yritysten hallinnointitavoista ja yritysten sisäisistä ohjaustavoista on tunnistanut mekanismeja, joilla lyhytnäköisyyttä voidaan vähentää, mutta aiempi tutkimus on keskittynyt yritysten ylimpään johtoon. Ymmärrys lyhytnäköisyyden rajoittamisesta alemmilla organisaatiotasoilla on puutteellista. Väitöskirja täydentää puuttuvaa ymmärrystä mekanismeista, joilla lyhytnäköisyyttä voidaan rajoittaa alemmilla organisaatiotasoilla ja näin kasvattaa investointeja sellaisen uuden tiedon oppiseen, jonka pohjalta syntyvän taloudellisen tuloksen toteutuminen voi kestää pitkän ajan. Aiempi tutkimus yritysten hallinnointitavoista ja sisäisistä ohjaustavoista on tarkastellut hallituksen ja strategisen ohjauksen käyttöä yritysten johtamisessa ja tässä väitöskirjassa näiden mekanismien soveltamista laajennetaan johtamiseen alemmilla organisaatiotasoilla. Kuten aikaisemmassa tutkimuksessa yritysten hallinnointitavoista ja sisäisistä ohjaustavoista, tärkeimmät väitöskirjan pohjana olevat teoriat ovat agenttiteoria, organisatorinen ohjausteoria, ja resurssi-riippuvuusteoria. Väitöskirjassa ehdotetaan lyhytnäköisyyden rajoittamiseen mahdollisina ohjauskeinoina investoinnin potentiaalisen tuoton ennaltakuvaavan kirjallisen päättelyn ja erityisten tarkastajien käyttö. Lisäksi ehdotetaan, että investoinnit pitkäaikaiseen oppimiseen riippuvat johdon huomiota ohjaavista tekijöistä, taloudellisen tuloksen heikentymisestä, ja investoinneista taloudellisen tuloksen toteutumiseen kuluvasta ajasta. Väitöskirjan hypoteesit tutkittiin empiriisesti regressioanalyysillä tarkastelemalla suuren teollisuusyrityksen 2147 tuotekehitysprojektista koostuvaa pitkittäisotosta. Empiriiset tulokset tukivat suurinta osaa hypoteeseistä. Väitöskirja täydentää olemassa olevaa kirjallisuutta laajentamalla agenttiteorian aikaisempia sovelluksia alemmille organisaatiotasoille. Lisäksi väitöskirjan löydökset täydentävät aikaisempaa johdon lyhytnäkösyyteen ja organisaatioiden oppimiseen liityvää tutkimusta. Löydökset tarjoavat käytännön johtopäätöksiä johtajille ja sijoittajille, jotka harkitsevat investointeja sellaisen uuden tiedon tuottamiseen, jonka pohjalta syntyvän taloudellisen tuloksen toteutuminen voi kestää pitkän ajan.
Description
Supervising professor
Maula, Markku, Prof., Aalto University, Finland
Thesis advisor
Keil, Thomas, Prof., University of Zurich, Switzerland
Keywords
governance, organizational control, investment, knowledge, myopia, hallinto, ohjaus, sijoittaminen, osaaminen, lyhytnäköisyys
Other note
Citation