Kohdemarkkinan analysointi liiketoimintamallin avulla - Tapaus: patruunaliiketoiminnan kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-06-07
Department
Major/Subject
Työpsykologia ja johtaminen
Mcode
TU3003
Degree programme
Tuotantotalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
105+10
Series
Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää liiketoimintamallin viitekehyksen soveltuvuus kohdemarkkinan analysoinnissa ja liiketoimintalogiikan kuvaamisessa. Mallin avulla selvitettiin patruunamarkkinan koko ja potentiaali sekä kuvattiin markkinan toimijoita. Tuotettavalla informaatiolla on tarkoitus kehittää diplomityön tapausyrityksen liiketoimintamallia kasvutavoitteiden saavuttamiseksi. Tapaustutkimus tehtiin konstruktiivisella tutkimusotteella. Ratkaisuja ja tieteellistä kontribuutiota haettiin teorioihin ja kokemuksiin pohjautuen sekä tapaukseen liittyvien haasteiden ja onnistumistekijöiden ymmärtämisellä. Tuloksia arvioitiin markkinatestin avulla. Tutkimus osoitti, että liiketoimintamallia on mahdollista käyttää markkina-analyysissä tietyin rajoituksin. Kokonaisuutena viitekehys antoi työssä halutut vastaukset. Kehittämisnäkökohdat liittyivät kahteen asiaan: avainresurssien rooliin arvolupauksen rakentamisessa sekä toimitusketjussa olevien toimijoiden merkitykseen arvonmuodostuksessa. Liiketoimintamalli kuvaa rajaesineenä hyvin yrityksen avaintekijöitä. Sen hyödyntämistä johtamisessa ja organisaation kehittämisessä olisikin arvokasta tutkia lisää.

The aim of this study was to analyse how business model framework works in analysing market potential and business logic. The size and potential of the cartridge market were investigated and the operators in this field were described through the business model framework. The case company of the study will use the information created in this thesis to develop its business model in order to achieve its growth objectives. Constructive approach was used in this case study. Therefore, results and scientific contribution gained from this study are based on theories, experiences and understanding of challenges and success factors. Market test was used to evaluate results. This study indicates that business model can be used in market analysis with some restrictions. As a whole, the framework gave answers to the questions set up for the study. Restrictions are mainly related to two issues: how to build up value proposition with key resources and how the different operators increase the value in a supply chain. Business model as a boundary object describes clearly how the company is organized. It would be valuable to study possibilities to utilize business model in management and business development.
Description
Supervisor
Järvenpää, Eila
Thesis advisor
Mäkelä, Otto
Karjalainen, Raimo
Keywords
liiketoimintamalli, konstruktiivinen tutkimusote, markkinapotentiaali, patruunaliiketoiminta, rajaesine
Other note
Citation