Kuntien kiinteistönpidon kustannukset ja poistomenetelmät

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
66
Series
Abstract
Työssä tutkitaan kuntien kiinteistönpidon kustannuksia perustuen kuntien ja kuntayhtymien taloustilastoon vuodelta 1997. Tavoitteena on selvittää koko kuntakonsernin kiinteistönpidon kustannuksia, sekä käyttötalousmenoja, että pääomamenoja. Kiinteistönpidon kustannuksille etsitään selittäviä tekijöitä, kuten kiinteistökannan rakenne, kiinteistönpidon organisointi, yms. tekijät. Analyysin ja johtopäätösten lisäksi tuodaan esille taloustilaston kehittämistarpeet. Työssä selvitetään lisäksi kunnille tehdyn kyselytutkimuksen avulla, millaisia poistoaikoja ja poistoprosentteja kunnat käyttävät rakennusten osalta uusien kirjanpito-ohjeiden tultua voimaan vuoden 1997 alusta. Tutkitaan myös, kuinka paljon poistomenettelytavat eroavat kuntien välillä ja millainen vaikutus tällä erolla on kustannuksiin. Kyselyn tuloksena saadaan kuntien rakennuskannalle kirjanpito- ja nykyarvot. Taloustilaston käyttö kunnan kiinteistönpidon kustannusten tutkimiseen on ongelmallista liittyen muun muassa tilaston luotettavuuteen sekä tilaston tehtävä- ja menolajiluokitukseen. Tämän vuoksi kiinteistönpidon kustannuksia voidaan taloustilaston perusteella tarkastella luotettavammin vain kuntien keskitetyn kiinteistönpidon osalta. Kirjanpitouudistuksen tavoitteena on ollut kuntien välisen vertailtavuuden parantaminen, mutta tutkimuksen mukaan tämä tavoite ei ole ainakaan taloustilaston ja poistomenetelmien osalta toteutunut.
Description
Supervisor
Leväinen, Kari I.
Keywords
real estate maintenance, kiinteistönpito, costs, kustannus, economical statistics of municipalities, kuntien taloustilasto, depresiations, poisto
Other note
Citation