Ketterän ohjelmistokehitysmenetelmän määrittely, vertailu ja käyttäjäkysely

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2007
Major/Subject
Media technology
Viestintätekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
84, [7]
Series
Abstract
Tämän diplomityön tehtävä oli määritellä Finnish Net Solutions Oy:n (FNS) ohjelmistokehitysmenetelmä ja sen suhde muihin yleisesti käytettyihin menetelmiin, selvittää kyselytutkimuksella asiakkaiden mielipiteet käytetystä menetelmästä ja sillä toteutetuista ohjelmistoista sekä esittää näiden perusteella toimenpiteitä menetelmän kehittämiseksi. Työn aluksi esiteltiin keskeiset yleisesti tunnetut suunnitelmaohjautuvat sekä ketterät ohjelmistokehitysmenetelmät sekä määriteltiin FNS:n käyttämä ohjelmistokehitysmenetelmä ja tutkittiin sen yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia yleisesti tunnettuihin ohjelmistokehitysmenetelmiin. Menetelmän todettiin kuuluvan ketteriin ohjelmistokehitysmenetelmiin, mutta poikkeavan muista ketteristä menetelmistä erityisesti viestintätapana käytettävän kommentointijärjestelmänsä osalta. Kyselytutkimuksessa selvitettiin ohjelmistokehitystyöhön kommentointijärjestelmän käyttäjinä osallistuneiden henkilöiden mielipiteitä menetelmällä tuotetuista järjestelmistä sekä varsinaisesta kommentointijärjestelmästä www-sivulla toteutetun kyselyn avulla. Tuloksien perusteella todettiin toteutettujen järjestelmien täyttävän asiakkaiden tarpeet sekä toimivan hyvin siinä tarkoituksessa, mihin ne on suunniteltu. Keskeisimmät asiakkaiden saavuttamat edut menetelmän käytöstä olivat kustannus- ja aikataulusäästöt verrattuna muihin ohjelmistokehitysmenetelmiin. Kommentointijärjestelmän käyttäjät pitivät kommentointijärjestelmän käyttöä helppona sekä arvostivat Internetissä toimivan järjestelmän tarjoamaa kommentointiajan ja -paikan vapautta. Vastaajat kertoivat pystyvänsä tuomaan mielipiteensä esille järjestelmän kautta. Tuloksena saatiin myös tieto siitä, että kommentoijat haluaisivat käyttää vastaavaa menetelmää myös jatkossa osallistuessaan ohjelmistokehitykseen. Menetelmän kehittämiseksi suositeltiin äänestysmahdollisuuden liittämistä kommentointijärjestelmään sekä kirjoitetutun viestinnän lisäksi myös muiden viestintätapojen käytön, kuten kuvien ja kaavioiden, mahdollistamista kommentointijärjestelmässä. Muiden ketterien menetelmien parhaiden käytäntöjen, kuten tarinakorttien ja Scrum-menetelmässä esiteltyjen työlistojen hyödyntämistä myös FNS-menetelmässä suositeltiin.

The goal of this thesis was to define the software development method of the Finnish Net Solutions (FNS) and it's relationship to other commonly used methods. Also a questionnaire study was performed to find out the opinions of the customers on the method and the software products developed by using it. A further aim was to give instructions for further development of the method. In the first part of the work the most commonly known plan-driven and agile methods were introduced. The development method of FNS was defined and compared to the known methods. The method was found out to fall in to the category of agile methods, but vary from the known methods especially by the commenting system which is used as the main communication method. This introduced method was named as FNS-method. The questionnaire study studied the opinions of the commenting system users about the products developed with FNS-methods and the commenting system itself. The questionnaire was performed as a www-page. From the results it was seen that the systems developed with the method fulfil the requirements of the users and work well in the purpose in which they were developed. The most important benefits for the customers were cost and time savings compared to other software development methods. Users of the commenting system considered the usage of the commenting system easy, and appreciated the possibility to use the commenting system in any place and time using the Internet. Respondents were able to express themselves by using the system. Commentators were also interested to use the method again if they were taking part in software development. For further development of the method it is recommended to add a possibility to vote on issues. It was recommended to make it possible to communicate in the commenting system in other ways than writing, for example by using pictures and diagrams. Also the use of the best practices of other agile development methods in FNS-method was recommended.
Description
Supervisor
Hyvönen, Eero; Prof.
Thesis advisor
Tuovinen, Paavo; Agronomi
Keywords
software development, agile methods, plan-driven methods, extreme programming, questionnaire study, ohjelmistokehitys, ketterät menetelmät, suunnitelmaohjautuvat menetelmät, extreme programming, kyselytutkimus
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-007665