Leikkaamo - luova leikkauspalvelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2018
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
32+5
Series
Abstract
Maisterin opinnäytetyön kirjallisessa osiossa tarkastelen leikkaajan työtä elokuvatuotannon prosessissa. Tavoitteenani on löytää toimintatapoja, joilla leikkausprosessia pystytään uudistamaan. Tarkastelen leikkausta myös tuotteistamisen näkökulmasta ja pohdin, voiko joitakin elokuvaleikkauksen toistuvia prosesseja tuotteistaa eli vakioida niin, ettei niitä tarvitse joka kerta miettiä uudelleen. Pyrin myös määrittelemään luovalle leikkausyritykselle palvelukonseptin. Käytän työni lähdeaineistona tutkimuksia tuotteistamisesta ja palvelukonseptista. Olen haastatellut työtäni varten Iikka Vehkalahtea, joka omistaa Rough Cut Service – nimisen, raakaleikkausversioiden konsultointia tarjoavan yrityksen. Lisäksi käytän apuna pohdinnassani kansainvälisiä luentoja joille olen osallistunut, keskusteluja toisten leikkaajien kanssa sekä omaa ammattitaitoani elokuvan leikkausprosessissa. Pyrin vastaamaan opinnäytetyössäni seuraaviin kysymyksiin: Miten leikkaus- prosessia voi uudistaa, voiko leikkaajan työn tuotteistaa ja millainen on hyvä palvelukonsepti leikkausyritykselle? Työn tuloksena väitän, että on olemassa muutamia tapoja, jolla leikkausprosessia voi uudistaa. Ensimmäinen tapa on tuoda enemmän ryhmätyöskentelyä leikkausvaiheeseen. Monet kansainväliset suurtuotannot käyttävät yli kahden hengen ryhmiä elokuvan leikkaamisessa. Ryhmätyöskentelyn etuna on saada enemmän dramaturgista osaamista leikkausyksikköön, tuoda eri näkökulmia ongelmallisiin kohtiin ja estää leikkaajan turtuminen leikattavaan elokuvaan. Toinen tapa on määrittää heti alussa elokuvan DNA. Tämä tarkoittaa sitä, että leikkaaja pyrkii ymmärtämään ohjaajan vision elokuvasta mahdollisimman hyvin. Jos ohjaajalla ei ole selkeää visiota, leikkaaja auttaa ohjaajaa muodostamaan sellaisen ennen leikkausvaiheen alkua. Näin varmistetaan että kaikki osapuolet ymmärtävät, mitä elokuvaa tehdään ja mihin suuntaan se halutaan viedä. Kolmas tapa on elokuvan pilotointi, jolla pystytään nopeasti kokeilemaan eri tyylejä, mahdollistetaan työryhmän välinen yhteisymmärrys elokuvan dramaturgisista käännekohdista, visuaalisesta tyylistä ja muodosta. Väitän myös, että elokuvan leikkaamisessa on olemassa useita toistuvia prosesseja, joita on mahdollista tuotteistaa niin, ettei se haittaa elokuvan leikkaamiseen liittyviä elokuvakohtaisia yksilöllisiä tarpeita ja taiteellisia ratkaisuja.

In this Master’s thesis I study editors work in process of moviemaking. My aim is to find modes of operation that can renew editing process. I study editing also from productization point of view and ponder, can some editing processes be standardized so that they do not need to be re-invented every time. I also try to define a service concept for a creative editing company. As sources of my work I use researches of productization and service concept. I have interviewed Iikka Vehkalahti, the owner of Rough Cut Service, specialized in rough cut consulting. In addition to that I use international lectures I have attended to, talks with other editors and my own knowledge of editing process. In my master’s thesis I try to answer to following questions: How can editing process be renewed, can editors work be productized and what is a good service concept for a editing company. As a result of the work I claim that there is ways to renew the editing process. The first is to bring more teamwork in to the editing. Many international productions use more than two persons editing teams. The advantage of the teamwork is to get more dramaturgical knowledge in to the editing room, to bring more perspectives and to prevent editors to get tired to the material. The second way is to define the DNA of the film in the beginning. This means that editor tries to understand directors vision of the movie as well as possible. If the director does not have a clear vision, the editor helps him defining one. This is to make sure that everybody involved understand what kind of movie they are making and where do they want to go with it. Third way is to make a pilot of the movie. With pilot you can test different styles, make sure everybody in team agree the dramaturgical turning points, visual style and the form of the movie. I also claim that there are several repeating processes that can be productizized in the way that it does not harm the individual needs and artistic solutions of editing a movie.
Description
Supervisor
Lakanen, Anne
Thesis advisor
Matikainen, Ari
Keywords
leikkaus, elokuva, tuotteistaminen, leikkaustiimi
Other note
Citation