Hedge-rahastojen sääntely ja riskien hallinta globaaleilla markkinoilla

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2017
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Yritysjuridiikka
Language
fi
Pages
31
Series
Abstract
Hedge-rahastojen sääntely on merkittävästi muuttunut ja lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana johtuen viimeisimpien finanssikriisien jättämistä vaikutuksista Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Syy-yhteydet hedge-rahastojen ja niin kutsutun systeemisen riskin välillä on katsottu vaikuttaneen varsinkin vuoden 2008 luottokriisin voimakkuuteen. Ennen viimeaikaisia taloutta horjuttaneita kriisejä hedge-rahastot oltiin jätetty muun varjopankkisektorin tavoin hyvin vähäiselle huomiolle, vaikka todisteita systeemisen riskin lisääntymisestä hedge-rahastoissa on havaittavissa jo vuodesta 2004. Hedge-rahastot toimivat pääsääntöisesti Yhdysvaltojen ja Euroopan markkinoilla. 2010-luvulla on nähty merkittävää kehitystä koko sektorin sääntelyn edistämisessä molemmilla mantereilla. Euroopassa lainsäädäntö on kuitenkin saavuttanut huomattavasti enemmän Yhdysvaltojen keskittyessä lähes yksinomaan läpinäkyvyyden ja määräystenmukaisuuden tehostamiseen. Tästä on seurannut merkittävä ongelma hedge-rahastojen toiminnalle; sääntely on kahdella merkittävällä rahoitussektorilla asymmetrista. Keskityn tutkielmassani syventymään Yhdysvaltojen ja Euroopan hedge-rahastoja koskevaan lainsäädäntöön ja selvittämään merkittävimpiä eroavaisuuksia sääntelyn välillä. Tutkin sääntelyn asymmetrian vaikutuksia ja kyseenalaistan myös nykyisen sääntelyn tehokkuuden. Pohdin myös epäsuoran ja suoran sääntelyn merkitystä kuin myös hedge-rahastoihin vahvasti kytkeytyneen systeemisen riskin vaikutuksia globaaliin rahatalouteen. Tutkielmastani käy ilmi varjopankkisektorin toiminnan olevan yhä globaalisti varsin heikosti säänneltyä. Euroopassa ollaan viimevuosien aikana nähty huomattavia edistysaskelia, mutta tämä ei yksin riitä globaaleilla markkinoilla. Kun lainsäädäntöä harjoitetaan epäsuhdassa, syntyy markkinoiden toimijoille painetta vaihtaa toimipaikkaa. Hedge-rahastoja on kritisoitu osasyyllisenä vuoden 2008 finanssikriisin aiheuttajana muun muassa lyhyeksi myyntien aiheuttamien osakekurssien syöksykierteiden kärjistämisellä. Osuutta kriisiin ei edelleenkään ole pystytty yksiselitteisesti todistamaan, ja tutkijoiden mielipiteet ja tutkimukset aiheesta ovat verrattain poikkeavia. Hedge-rahastojen yhteys systeemiseen riskiin on kuitenkin todistettu, kuin myös tämän riskin välittyminen hedge-rahastojen kautta rahoitusmarkkinoille. Systeemisen riskin hallintaan olisikin jatkossa syytä käyttää entistä enemmän voimavaroja. Epäsuoran sääntelyn tehokkuus suoraan sääntelyyn verrattuna on useilla tutkimuksilla osoitettu tehokkaammaksi, ja tämä pätee myös hedge-rahastojen sääntelyn kohdalla. Tulevaisuudessa on kuitenkin keskityttävä löytämään tehokkaampia ja responsiivisempia keinoja toteuttaa sääntelyä nopeasti muuttuvilla ja kehittyvillä rahoitusmarkkinoilla.
Description
Thesis advisor
Kuoppamäki, Petri
Keywords
Hedge-rahasto, globaali sääntely, rahoitusoikeus, systeeminen riski, finanssikriisi
Other note
Citation