Taloteknisen suunnitteluprosessin kehittäminen tahtituotannon optimoinniksi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2022-08-22
Department
Major/Subject
Electrical Power and Energy Engineering
Mcode
ELEC3024
Degree programme
AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013)
Language
fi
Pages
65+2
Series
Abstract
Kiinteistöt ja rakennushankkeet ovat jatkuvan kehityksen alla. Rakennusalaan heijastuvat useat tulevaisuuden kehityssuunnat ja megatrendit, kuten esimerkiksi kaupungistuminen ja elintason noususta seuraava kulutuksen kasvaminen. Tämän johdosta rakennusalan kilpailukykyisessä markkinassa tavoitellaan tuottavampaa ja vaativampaa rakentamista. Valtioneuvoston tekemän selvityksen mukaan yksi tuottavuutta parantava keino olisi urakoitsijoiden osallistuttaminen jo rakennuksen suunnitteluvaiheeseen. Rakennusalan ja tuottavuuden ongelmien merkittävänä osasyynä onkin pitkään pidetty perinteistä taloteknistä suunnittelua. Diplomityössä perehdyttiin nykyaikaisen taloteknisen suunnittelun prosesseihin ja menetelmiin rakennushankkeissa, erityisesti hankkeissa, jotka toteutetaan tahtituotantoa hyödyntäen. Diplomityössä pyrittiin löytämään erilaisia haasteita, joita talotekninen suunnittelu aiheuttaa, tuo mukanaan tai voisi tuoda tahtituotantohankkeisiin. Aihetta tutkittiin kirjallisuusselvityksen sekä teemahaastattelujen avulla, joita toteutettiin 16 kappaletta. Työssä painotettiin sähkösuunnittelun osuutta TATE-suunnittelussa. Kirjallisuusselvityksen aikana käytiin läpi aiempia tutkimuksia sekä tieteellisiä julkaisuja aiheesta, jotta kyettiin muodostamaan nykytilasta kokonaisvaltainen käsitys. Tämän jälkeen pidettiin 16 kappaletta teemahaastatteluja, joiden aikana käytiin keskustelunomainen haastattelu, seuraten luotua haastattelurunkoa. Teemahaastattelusta saadut tulokset litteroitiin ja niistä muodostettiin tulokset sekä tehtiin johtopäätökset. Tutkimuksen johtopäätöksenä havaittiin, että TATE-suunnittelu itsessään ei ole este tai hidaste tahtituotannolle, vaan ongelmat kumpuavat muista asioista. Teemahaastattelujen aikana havaittiin ongelmia TATE-suunnittelussa, jotka johtuivat esimerkiksi sopimusmalleista, johtamisen puutteesta sekä suunnittelun suunnittelemattomuudesta. Tutkimuksen lopuksi saatiin laadittua tahtituotannon vaatimukset TATE-suunnittelulle tiekartta, jonka avulla suunnittelijat voivat seurata työnsä polkua ja tarkastaa mitä vaatimuksia heiltä odotetaan.

Real estate and construction projects are under constant development. Several future de- velopment directions and megatrends are reflected in the construction industry, such as urbanization and the increase in consumption following the rise in the standard of living. As a result, in the competitive market of the construction industry, more productive and more demanding construction is sought. According to the report made by the Government, one way to improve productivity would be to involve contractors already in the planning phase of the building. Traditional building engineering planning has long been considered to be a significant part of the problems in the construction industry and productivity. In the master thesis, the processes, and methods of modern building engineering design in construction projects were introduced, especially in projects that are carried out using paced production. In the master thesis, the aim was to find different challenges that building en- gineering design causes, brings with it or could bring to paced production projects. The sub- ject was researched with the help of a literature review and thematic interviews, 16 of which were carried out. The work emphasized the role of electrical planning in TATE planning. During the literature review, previous studies and scientific publications on the subject were reviewed in order to form an overall understanding of the current state. After this, 16 tea farm interviews were held, during which a conversation-like interview took place, following the created interview framework. The results obtained from the thematic interview were transcribed and the results were formed from them, and conclusions were drawn. As a conclusion of the study, it was found that TATE planning itself is not an obstacle or a slow-down for pace production, but the problems stem from other things, such as contract models, lack of management and the lack of direction in designing. At the end of the study, a road map of the requirements for paced production for TATE planning was drawn up, which enables designers to follow the path of their work and check what requirements are expected of them.
Description
Supervisor
Ketomäki, Jaakko
Thesis advisor
Idman, Tapani
Keywords
TATE, sähkösuunnittelu, tahtituotanto, LEAN
Other note
Citation