RFID Enabled Traceability in Line Process Manufacturing - A Feasibility Study

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2005
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
145
Series
Abstract
The objective of the thesis is to identify the potential of radio frequency identification (RFID) in traceability applications regarding components and products in line process manufacturing. The nature of the study is case research. First theoretical basis for understanding traceability as a concept, information systems architecture and functions of different information systems in this context, features and applicability of RFID technology, and the work system framework are laid. After presenting the theoretical context, the current material and information flows in the case company are explained. Third, the current state and development potentials in traceability are identified. Fourth, potential RFID applications for traceability applications in assembly and shipping are identified and cost-benefit analysis is conducted for these applications. Fifth, experimental verification examining technical possibilities of applying RFID in component data collection is conducted in order to identify the possibilities and limitations of the technology. Finally conclusions of the study based on research findings and recommendations regarding RFID implementation in traceability are presented. Three possible applications for component data collection and one potential application for palette data collection at shipping are identified. The study concludes that component data collection applications will only become profitable in future if the RFID tag price lowers significantly, since savings in labour costs mainly generate the benefits of these applications. In addition, there are major technical limitations concerning data collection from assembled products. The study also concludes that a palette data collection in shipping shows great potential. Implementation of a RFID application in shipping should be started with a limited selection of products and expanded to cover all outgoing palettes in the future. The key recommendations made to the case company are to hold up the implementation of component tracing RFID applications until technology price lower, to conduct a more detailed analysis on the requirements and implications of a RFID system at shipping, and to design RFID applications in the value chain considering all possible applications in the same context. As a research conclusion, also a RFID opportunities evaluation model is introduced to serve as basis for future implementation decisions.

Diplomityön tavoitteena on tunnistaa radiotaajuustunnistuksen (RFID) tarjoamat mahdollisuudet komponenttien ja tuotteiden jäljitettävyyssovelluksissa linjaprosessivalmistuksessa. Tutkimus on luonteeltaan tapaustutkimus. Ensimmäiseksi tutkimuksessa luodaan teoreettinen perusta jäljitettävyyden ymmärtämiselle käsitteenä, informaatiojärjestelmäarkkitehtuurille ja erilaisten informaationjärjestelmien tehtäville kyseissä viitekehyksessä, RFID-teknologian piirteille ja sovellettavuudelle sekä työsysteemikehykselle. Teoreettisen viitekehyksen jälkeen esitetään nykyiset materiaali- ja informaatiovirrat tutkimuksen kohdeyrityksessä. Kolmantena esitellään jäljitettävyyden nykytila sekä mahdollinen kehityspotentiaali. Neljäntenä tunnistetaan potentiaaliset jäljitettävyyden RFID-sovellukset kokoonpano- ja huolintatoiminnoissa. Tunnistettuja potentiaalisia sovelluksia arvioidaan hyöty-kustannus-analyysin avulla. Viidentenä osa-alueena esitellään teknologian kokeellinen arviointi, jonka tarkoituksena on kartoittaa RFID:n tekniset mahdollisuudet ja rajoitukset kyseisessä sovellusympäristössä. Tutkimuksen lopussa esitetään tutkimustuloksiin perustuvat johtopäätökset sekä kohdeyritykselle tehtävät suositukset RFID-implementaation osalta. Tutkimuksessa tunnistetaan kolme mahdollista RFID-sovellusta komponenttien jäljitystiedon keräämiseen ja yksi huolinnan toimitaan. Lopputuloksena havaitaan, että komponenttitiedon keräämiseen suunnatut sovellutukset voivat olla kannattavia vasta tulevaisuudessa RFID-saattomuistien hintojen laskiessa merkittävästi, sillä näiden sovellusten pääasialliset hyödyt muodostuvat työvoimakustannussäästöistä. Lisäksi kokeellisen tutkimuksen perusteella havaittiin, että komponenttitiedon keräämiselle kokoonpannuista tuotteista on merkittäviä teknisiä rajoituksia. Tutkimuksessa havaittiin myös, että huolinnan RFID-sovelluksella on merkittävää hyötypotentiaalia. RFID:n soveltaminen huolinnassa tulisi aloittaa rajoitetulla tuotevalikoimalla ja laajentaa järjestelmä tulevaisuudessa kattamaan kaikki tehtaalta lähtevät lähetykset. Tärkeimmät suositukset kohdeyritykselle ovatkin odottaa teknologian kustannusten laskua ennen komponenttikohtaisten jäljityssovellusten implementointia, suorittaa tarkempi analyysi huolinnan RFID-järjestelmän vaatimuksista ja vaikutuksista sekä suunnitella arvoketjun eri osiin sijoittuvat RFID-sovellukset ottaen huomioon kaikki mahdolliset sovellukset. Tutkimuksen johtopäätöksenä esitellään myös RFID:n mahdollisuuksien arviointimalli, joka toimii perustana tuleville implementaatiopäätöksille.
Description
Supervisor
Tanskanen, Kari
Thesis advisor
Heimonen, Harri
Keywords
RFID, RFID, traceability, jäljitettävyys, component data, komponenttidata, product data, tuotedata
Other note
Citation