Supporting the students' development of entrepreneurial abilities in Finnish technical higher education

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
fi
Pages
[6] + 122 + [6]
Series
Abstract
This study aims to evaluate the current state of entrepreneurship education in Finnish technical universities and to offer tools to develop it. The study outlines the ways to support students' learning of the necessary abilities for entrepreneurship. The study defines the abilities required for entrepreneurship and the ways to learn these abilities. The current state of entrepreneurship education was researched by using case study methodology, where cases were represented by Aalto University, Tampere University of Technology (TUT) and Lappeenranta University of Technology (LUT). The study concludes that entrepreneurship is understood as action, which can occur in several kinds of contexts. At TUT this understanding is not properly reflected in the objects of entrepreneurship education and teaching activities. At Aalto the objectives are clear, but the offered teaching does not yet reach the majority of students. At LUT entrepreneurship education is tightly knit with a specific technology entrepreneurship programme, and co-operation in entrepreneurship education between the stakeholders is poor. The most important conclusion is that defining entrepreneurship as starting a business limits students' possibilities to learn entrepreneurial action. Few students have the will or possibility to practice entrepreneurial action, if it is defined as starting a business. Thus for the purpose of entrepreneurship education, entrepreneurship should be defined as entrepreneurial action that can be practiced in several contexts. Universities should support students' opportunities to practice entrepreneurial action. Offering possibilities requires co-operation between entrepreneurship education stakeholders. Universities must engage companies, teachers, students and the university management in planning the learning environment for learning entrepreneurship. Co-operation requires the planning and communication of clear objectives for entrepreneurship education.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on arvioida yrittäjyyskoulutuksen nykytilaa suomalaisessa tekniikan korkeakoulutuksessa ja tarjota työkaluja sen kehittämiseksi. Tutkimuksessa selvitetään, miten opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksien oppimista voidaan tukea tekniikan korkeakoulutuksessa. Tutkimuksessa perehdytään siihen, mistä keskeiset yrittäjyysvalmiudet koostuvat ja miten opiskelijat oppivat niitä. Yrittäjyyskoulutuksen nykytilaa ja kehittämiskohteita tutkittiin tapaustutkimuksena, jossa tapauksiksi valittiin yrittäjyyskoulutus Aalto-yliopistossa, Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LUT) ja Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY). Tuloksena todetaan, että yrittäjyys ymmärretään tekniikan korkeakoulujen kehittäjien toimesta toimintana, jota voi tapahtua monenlaisissa konteksteissa. TTY:ssa ymmärrys ei kuitenkaan heijastu selkeästi yrittäjyyskoulutuksen tavoitteisiin ja opetustoimintaan. Aallossa yrittäjyyskoulutuksen tavoitteet ovat selkeät, mutta tarjottu opetus ei vielä tavoita kaikkia opiskelijoita. LUT:ssa yrittäjyyskoulutus on vahvasti sidoksissa teknologiayrittäjyysohjelmaan ja ohjelman ulkopuolelle ulottuvassa yhteistyössä on parannettavaa. Tutkimuksen tärkein johtopäätös on, että yrittäjyyden määritteleminen yrityksen perustamiseksi rajoittaa opiskelijoiden mahdollisuuksia oppia yrittäjyyttä. Harvalla opiskelijalla on halu tai mahdollisuus harjoitella yrittäjämäistä toimintaa, jos toiminta määritellään pienyrityksen perustamiseksi ja johtamiseksi. Siten yrittäjyys tulisi ymmärtää toimintana, jota voi harjoittaa monenlaisissa konteksteissa. Yliopistojen tulee tukea opiskelijoiden mahdollisuuksia oppia yrittäjämäistä toimintaa. Mahdollisuuksien tarjoaminen edellyttää yhteistyötä yrittäjyyskoulutuksen sidosryhmien välillä. Yliopistojen on osallistettava yritykset, opiskelijat, opettajat ja yliopiston johto yhteistyöhön oppimisympäristön suunnittelemiseksi. Yhteistyö edellyttää, että yliopistojen on suunniteltava ja kommunikoitava selkeät tavoitteet yrittäjyyskoulutukselle.
Description
Supervisor
Jääskeläinen, Mikko
Thesis advisor
Hyötynen, Pirre
Kivioja, Martti
Keywords
entrepreneurship, yrittäjyys, education, yrittäjyyskoulutus, entrepreneurial, yritteliäisyys, attitude, yrittäjämäinen asenne
Other note
Citation