Organisaation tuen rooli sijoitusjohtajien urakehityksessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2012
Major/Subject
Organization and Management
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
74
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset Tämä pro gradu –tutkielma keskittyy organisaation tuen rooliin sijoitusjohtajien urakehityksessä. Tutkimuksen tavoite oli tutkia, millaisia kokemuksia pankin sijoitusjohtajalla on organisaation tuesta hänen henkilökohtaisessa urakehityksessään sekä selvittää, miten organisaatiossa on suunniteltu henkilökohtaista urakehitystä. Tarkoitus oli lisäksi kartoittaa, miten tutkimustulokset vastaavat Rhoadesin ja Eisenbergin (2002) teoreettista mallia organisaation tuen teoriasta. Tutkimuksen toteutus ja tutkimusmenetelmät Tutkimusmenetelminä käytettiin teemahaastatteluja, jotka teemoiteltiin tutkimusaineiston analysoimiseksi. Empiirinen aineisto koostuu kahdeksasta sijoitusjohtajan haastattelusta. Haastattelurunko oli jaoteltu kuuden teema-alueen mukaisesti: urakehitys, organisaation tuki, työolosuhteet ja palkkiot, esimiehen tuki, oikeudenmukaisuus, uratyytyväisyys ja sitoutuminen. Tutkimuksen tulokset Tutkimuksessa selvisi, että organisaatio tarjoaa monipuolista muodollista tukea henkilökohtaiseen kehittymiseen mm. kurssien ja koulutusohjelmien muodossa. Esimiesten tuki oli pääsääntöisesti hyvää. Tutkimus osoitti lisäksi, että epämuodollisen tuen muotoja oli vähemmän käytössä. Urakehityksen tukemiseen kaivattiin enemmän työkaluja ja urapolkuja. Monet haastateltavat kokivat, että pankissa ei ole tarjolla todellista urapolkua sijoitusjohtajalle. Haastateltavat toivoivat enemmän oikeudenmukaisuutta tiedon ja resurssien jakamiseen. Sitoutuminen oli useimmiten vahvaa ja organisaation tuella koettiin olevan suuri merkitys siihen, kuinka sitoutunut sijoitusjohtaja oli työhönsä.
Description
Keywords
koettu organisaation ja esimiehen tuki, urakehitys, oikeudenmukaisuus, uratyytyväisyys, sitoutuminen
Other note
Citation