Developing strategic planning in a multinational corporation

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
94 + [5]
Series
Abstract
Strategic planning is a subprocess of strategic management that is concerned about formulating strategies. This thesis studies how strategic planning can be developed in a multinational corporation by identifying strategic planning challenges. The thesis entails three objectives that aim at developing strategic planning in the case company. Firstly, we identify key constructs related to strategic planning by reviewing literature. Secondly, we identify and describe strategic planning related challenges in the case company. Thirdly, we prioritize the main challenges in order to provide recommendations on how to develop strategic planning. The literature review discusses factors that are relevant in strategic planning. The empirical part of the thesis consists of qualitative and quantitative research. The qualitative research is the primary method to identify and describe the strategic planning related challenges. Grounded theory method is used as a qualitative research method. The quantitative research is a secondary method. It is used to prioritize the main challenges. On the basis of the research results, four main challenges were identified. Recommendations were developed by studying the identified challenges in the light of the reviewed literature. Regarding the academic contributions of the study, a new strategic planning framework is proposed. The framework is also utilized in the study to develop concepts related to strategic planning challenges and to understand the relationships between the concepts. Additionally, the study shows how grounded theory can be utilized to identify strategic planning related challenges.

Strateginen suunnittelu on yksi strategisen johtamisen osa-alueista, ja se tutkii, miten strategia valmistellaan yrityksessä. Tämä työ tutkii, miten strategian suunnittelua voidaan kehittää monikansallisessa yrityksessä tunnistamalla strategiseen suunnitteluun liittyviä haasteita. Tässä työssä on kolme tavoitetta, joiden avulla strategian suunnittelua pyritään kehittämään kohdeyrityksessä. Ensiksi, strategiseen suunnitteluun liittyvät pääelementit tunnistetaan kirjallisuuden avulla. Toiseksi, strategian toteutukseen liittyvät haasteet tunnistetaan ja kuvataan kohdeyrityksessä. Kolmanneksi, päähaasteet priorisoidaan ja annetaan suositus päähasteiden pohjalta, jotta yrityksen strategista suunnittelua voidaan kehittää. Kirjallisuuskatsaus käsittelee strategian suunnitteluun liittyviä avaintekijöitä. Empiirinen osuus koostuu kvalitatiivisesta ja kvantitatiivisesta osuudesta. Kvalitatiivisena tutkimusmenetelmänä käytetään grounded theory -metodia, ja se on työn päämetodi. Sen avulla tunnistetaan ja kuvataan strategian toteutukseen liittyviä haasteita. Kvantitatiivinen tutkimus on sekundäärinen metodi, jonka avulla priorisoidaan päähaasteet. Empiirisen osion tuloksena tunnistettiin neljä päähaastetta, joiden pohjalta kehitettiin suositukset yhdistämällä empiiriset tulokset kirjallisuuteen. Työn akateemisena tuloksena ehdotettiin uutta strategisen suunnittelun viitekehystä. Viitekehystä käytettiin myös strategiseen suunnitteluun liittyvien haasteiden konseptien kehittämiseksi ja konseptien välisten suhteiden ymmärtämiseksi. Työ näyttää, miten grounded theory -metodia voidaan käyttää strategian suunnitteluun liittyvien haasteiden tunnistamiseksi organisaatiossa.
Description
Supervisor
Jääskeläinen, Mikko
Thesis advisor
Lampela, Antti
Keywords
strategic management, strateginen johtaminen, strategic planning, strateginen suunnittelu, strategy formulation
Other note
Citation