Hygrothermal performance of wood-framed, mineral-wool-insulated walls and roofs with low thermal transmittance

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2023-06-16
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
126 + app. 146
Series
Aalto University publication series DOCTORAL THESES, 76/2023
Abstract
Low thermal transmittance of external walls and roofs supports sustainability and energy savings, but the improved insulation efficiency may increase moisture problems in these building components. As the performance of the highly insulated (HI) building envelope subjected solely to water vapour diffusion has been found acceptable, this study analyses the consequences of built-in moisture, rain leakage and indoor air exfiltration for HI building envelopes and assesses the hygrothermal conditions and moisture safety of the ventilation cavities of HI walls and roofs. The extensive experiments of the thesis focused on mineral-wool-insulated wood-framed external walls and roofs with thermal transmittances of 0.12–0.13 W/(m2K) and 0.08 W/(m2K), respectively, and with wind barriers that had water vapour diffusion equivalent air layer thickness (sd) of 0.1–0.2 m. The experimental results received indicated that exfiltration is the most potential source of moisture to deteriorate the hygric performance of the wall studied. However, no connection was observed between the thermal transmittance and hygric performance of a wall that was subjected to air leakage. This also applied to the performance of the walls during the drying in the built-in moisture tests: all the walls dried to the state of equilibrium without significant risk of moisture problems. The HI walls had a slightly better tolerance to rain leakage than the baseline wall. The results of the wall experiments support the use of an insulating exterior sheathing in HI walls. Such a sheathing protects the wall against air exfiltration and decreases the level of relative humidity during the drying of the wall. The results indicated that a ratio of the thermal resistance of the exterior sheathing to that of the whole HI wall should be at least 10%. The measurements revealed that in the ventilation cavities of HI walls the hygrothermal conditions were the weakest at the bottom of the cavity. The performance of the cavities of the HI roofs studied was satisfactory at most, but in the future, the performance will deteriorate if climate changes as is predicted. Based on these results, it is recommended to use mould resistant materials in the cavity of HI walls and roofs, to use effective vapour barriers in HI roofs (sd at least 50 m), and to monitor the performance of the cavity of HI structures regularly. Based on the numerical analysis conducted, if necessary, the hygrothermal performance of HI roofs can be improved by using quintuple thermal resistance compared to the conventional level of the structural members above the ventilation cavity such as 0.13 (m2K)/W and by restricting the ventilation openings in windy regions so that the air change rate is about 20 1/h.

Ulkoseinien ja kattojen alhainen lämmönläpäisevyys tukee kestävää kehitystä ja energiansäästöä, mutta kohonnut lämmöneristävyys voi lisätä rakenteissa esiintyviä kosteusongelmia. Rakennuksen hyvin eristetyn ulkovaipan on usein todettu toimivan hyvin, jos tarkastelu on rajoitettu vesihöyryn siirtymiseen diffuusiolla. Siksi tässä tutkimuksessa arvioidaan rakennuksen ulkovaipan toimivuutta rakennuskosteuden sekä sadevesi- ja ilmavuotojen kannalta. Tutkimuksessa selvitetään myös hyvin eristettyjen seinien ja kattojen tuuletusvälien lämpö- ja kosteusolosuhteita sekä kosteusturvalli- suutta. Tässä pääosin kokeellisessa tutkimuksessa keskitytään mineraalivillalla eristettyihin puurunkoisiin ulkoseiniin ja kattoihin, joiden lämmönläpäisykertoimet ovat 0.12–0.13 W/(m2K) ja 0.08 W/(m2K) ja joiden tuulensuojan suhteellinen diffuusiovastuskerroin (sd) on 0.1–0.2 m. Koetulosten mukaan sisäilmasta ulkovaippaan kohdistuneet ilmavuodot aiheuttivat merkittävimmät kosteusrasitukset heikentäen tutkitun seinän kosteusteknistä toimivuutta. Tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu yhteyttä rakenteen lämmönläpäisykertoimen ja ilmavuodolle altistetun rakenteen kosteusteknisen toimivuuden välillä. Tämä todettiin myös rakennuskosteuden kuivumiskokeissa, joissa ei havaittu merkittävää riskiä kosteusongelmien syntymiselle. Saderasitustesteissä tutkittujen hyvin eristettyjen ulkoseinien toimivuus oli hieman vertailuseinää parempi. Seinätutkimusten tulokset puoltavat, että hyvin eristetyissä seinissä on lämpöä eristävä tuulensuojalevy pienentämässä seinän herkkyyttä ilmavuodoille ja alentamassa suhteellista kosteutta rakenteen kuivumisvaiheessa. Tulosten perusteella tuulensuojan lämmönvastuksen ja rakenteen kokonaislämmönvastuksen välisen suhteen tulisi olla vähintään 10 %. Mittauksien perusteella lämpö- ja kosteusolosuhteet hyvin eristetyn seinärakenteen tuuletusvälissä olivat selvästi heikoimmat tuuletusvälin alaosassa. Hyvin eristettyjen kattojen tuuletusvälin olosuhteet olivat keskinkertaiset, mutta ne heikkenevät tulevaisuudessa merkittävästi, jos ilmasto muuttuu ennustetusti. Tulosten perusteella hyvin eristettyjen seinien ja kattojen tuuletusvälissä on suositeltavaa käyttää homeenkestäviä materiaaleja, hyvin eristetyissä katoissa suositellaan käytettäväksi tehokasta höyrynsulkua (sd vähintään 50 m) ja lisäksi suositellaan, että hyvin eristetyissä ulkovaipan osissa tuuletusvälin toimivuutta seurataan säännöllisesti. Numeerisen analyysin perusteella hyvin eristettyjen kattojen lämpö- ja kosteusteknistä toimivuutta voidaan tarvittaessa parantaa viisinkertaistamalla tuuletusvälin yläpuolisen rakenneosan lämmönvastus verrattuna nykyrakenteille tyypillisestä lämmönvastuksesta 0.13 (m2K)/W ja kuristamalla tuuletusrakoa tuulisilla alueilla siten, että ilmanvaihtokerroin on noin 20 vaihtoa tunnissa.
Description
Supervising professor
Puttonen, Jari, Prof., Aalto University, Department of Civil Engineering, Finland
Thesis advisor
Lü, Xiaoshu, Prof., Vaasa University, Finland
Keywords
walls, roofs, building envelope, hygrothermal, moisture, thermal insulation, seinät, katot, rakennuksen ulkovaippa, kosteus, lämmöneristys
Other note
Parts
 • [Publication 1]: Viljanen, Klaus; Lu, Xiaoshu. 2019. An experimental study on the drying-out ability of highly insulated wall structures with built-in moisture and rain leakage. MDPI AG. Applied Sciences, volume 9, issue 6, 1222.
  Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201905062791
  DOI: 10.3390/app9061222 View at publisher
 • [Publication 2]: Viljanen, Klaus; Puttonen, Jari; Lü, Xiaoshu. 2022. Hygrothermal performance of highly insulated external walls subjected to indoor air exfiltration. Journal of Building Physics, volume 46, issue 2, pp. 121–175.
  Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202209285771
  DOI: 10.1177/17442591221109956 View at publisher
 • [Publication 3]: Viljanen, Klaus; Lü, Xiaoshu; Puttonen, Jari. 2020. Hygrothermal behaviour of ventilation cavities in highly insulated envelopes. EDP Sciences. E3S Web of Conferences, volume 172, 07003.
  Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202008124680
  DOI: 10.1051/e3sconf/202017207003 View at publisher
 • [Publication 4]: Viljanen, Klaus; Lü, Xiaoshu; Puttonen, Jari. 2021. Factors affecting the performance of ventilation cavities in highly insulated assemblies. Journal of Building Physics, volume 45, issue 1, pp. 67–110.
  Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202108098269
  DOI: 10.1177/1744259121995221 View at publisher
Citation