Tielautakuntien tehtävien siirto Maanmittauslaitokselle

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-01-23
Department
Major/Subject
Kiinteistötekniikka
Mcode
M3007
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
95 + 3
Series
Abstract
Yksityistielakiin on tekeillä kokonaisuudistus, jonka yhteydessä kuntien tielautakunnat on tarkoitus lakkauttaa ja siirtää niiden toimitustehtävät Maanmittauslaitokselle. Tuolloin Maanmittauslaitos saa suoritettavakseen tehtäviä, joita sillä ei ole ennen ollut vastuullaan. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Maanmittauslaitokselle siirtyvien toimitustehtävien sisältö ja määrä sekä se, mitä osaamista Maanmittauslaitoksen tulisi hankkia ennen tehtävien siirtoa. Toimitustehtävien sisältöä tutkittiin yksityistielain, sen valmistelutöiden sekä aihetta käsittelevän kirjallisuuden avulla. Lisäksi tutkimuksessa kerättiin aineisto, josta tutkittiin niin toimitustehtävien sisältöä kuin niiden määrää. Aineisto koostui tielautakuntien toimituspöytäkirjoista sekä tielautakuntien toimitusratkaisuja käsittelevistä maaoikeuksien tuomioista. Maanmittauslaitoksen osaamistarvetta tutkittiin kyselyllä, jolla selvitettiin toimitusinsinöörien koulutustarve sekä tarve asiantuntijapalveluille. Tutkimuksen lopputuloksena todettiin, että Maanmittauslaitokselle siirtyviä toimitustehtäviä on yksityistielain mukaan lukuisia. Kuitenkin vain osa niistä tulee käytännössä tehtäväksi. Pääasiassa tehtävät koskevat tiekunnan perustamista tai muuttamista tai tiekunnan menettelystä tehtyä valitusta. Maanmittauslaitokselle siirtyvien toimitustehtävien määräksi arvioitiin suuntaa-antavasti noin 500 toimitusta vuodessa. Toimitustehtävät vaihtelevat niin sisällöltään kuin määrältään Maanmittauslaitoksen perustoimitusprosessin eri vastuualueiden välillä. Määritetty toimitustehtävien sisältö oli luotettava ja sitä voidaan pitää tulevien toimenpiteiden pohjana. Arvioituun toimitusmäärään kohdistui useita epävarmuustekijöitä. Siksi Maanmittauslaitoksen tulisi olla maltillinen niissä resursseihin kohdistuvissa toimenpiteissä, joihin se on ryhtymässä siirtyvien toimitustehtävien vuoksi. Määrää voidaan ennustaa kuntiin suuntautuvalla viranomaisyhteistyöllä, josta annettiin toimenpidesuositus. Maanmittauslaitoksen osaamistarve riippuu toimitusinsinöörien koulutustarpeesta, joka vaihtelee toimitusinsinööriryhmittäin. Siirtyvät toimitustehtävät tulisi antaa ensisijaisesti yksityistietoimituksia tekevien perustoimitusprosessin toimitusinsinöörien suoritettavaksi tai toissijaisesti arviointitoimitus- tai tilusjärjestelyprosessin toimitusinsinöörien suoritettavaksi. Näiden toimitusinsinöörien koulutustarve kohdistuu lähinnä muutoksenhakua sekä tienpidon ja -käytön erimielisyyttä koskeviin toimitustehtäviin. Muiden tehtävien suorittamiseksi riittää ohjeistusten laatiminen. Osaamistarve on mahdollista poistaa osittain tienpitoon ja sen kustannuksiin liittyvillä asiantuntijapalveluilla, joiden järjestämisestä annettiin toimenpidesuositus.

An overall reform of the Private Roads Act is under way, in connection of which the road boards are to be abolished and the tasks executed by them will be passed on to the National Land Survey of Finland (NLS). The NLS will thereby assume tasks for which it has never been responsible before. The aim of this study was to determine the contents and number of tasks, and what kind of know-how the NLS should acquire. The contents of the tasks were studied by means of the Private Roads Act, the preparatory work for the act, and literature on the topic. The contents and number of the tasks were also studied from the data collected as part of the study. This data consisted of the records of road board survey tasks and of the judgments by Land Courts on the road boards’ decisions. The need for know-how at the NLS was studied by means of an inquiry to establish the need for training among cadastral surveyors and the need for expert services. It was noted in conclusion that there are numerous tasks that will be transferred to the NLS according to the Private Roads Act. However, only some of them will need to be executed in practice. They are mainly related to the establishment of or changes to a private road maintenance association or complaints on the proceedings of a private road maintenance association. The number of tasks to be transferred to the NLS was estimated at about 500 per year. The task vary in both content and number in different parts of the country. The defined content of the tasks was reliable and can be used as a basis for forthcoming measures. The estimated number of tasks was uncertain, so the NLS should be moderate in terms of measures subject to available resources. The number of tasks can be predicted through cooperation with authorities in the municipalities. The need for know-how at the NLS is dependent on the need for training among the cadastral surveyors, which varies depending on the group of surveyors. The transferred tasks should be primarily allocated to cadastral surveyors involved in private road surveys, or secondarily, to cadastral surveyors involved in valuations or land consolidations. The need to train these surveyors only affects a limited part of the tasks. The cadastral surveyors are capable of executing some of the tasks by following instructions. The need for know-how can be partly removed through expert services.
Description
Supervisor
Ekroos, Ari
Thesis advisor
Haulos, Sakari
Hokkanen, Jani
Keywords
tiekunta, yksityistielaki, yksityistietoimitus, toimitusinsinööri, asiantuntija, koulutustarve
Other note
Citation