Yritysten veroaggressiivisuuden vaikutus tilintarkastuspalkkioihin: kvantitatiivinen tutkimus suomalaisista pörssiyrityksistä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016
Major/Subject
Laskentatoimi
Accounting
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
85
Series
Abstract
Tiivistelmä Tutkielman ensisijaisena tavoitteena on selvittää veroaggressiivisuuden vaikutuksia tilintarkastajien perimiin palkkioihin Suomessa listatuissa yhtiöissä. Tutkimuksen tavoitteena on myös kuvailla piirteitä, jotka yhdistävät veroaggressiivisia yrityksiä. Tutkielma rakentuu kahden tutkimuskysymyksen ympärille 1) Mitä ominaispiirteitä on löydettävissä veroaggressiivisiksi luokitelluista yrityksistä? ja 2) Mikä on yritysten veroaggressiivisuuden vaikutus maksettuihin tilintarkastuspalkkioihin ja tilintarkastajan laskuttamiin veropalveluihin? Tutkielman aineisto koostuu Helsingin pörssissä listatuista yrityksistä aikavälillä 2009 - 2014, lukuun ottamatta rahoitusalan yrityksiä. Analyyseissä käytetään poolattua aineistoa, joka sisältää 627 havaintoriviä. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tutkimusmenetelmänä käytetään t-testiä, khiin neliö -testiä sekä epäparametrisenä testinä Wilcoxonin sijalukujen summiin perustuvaa testiä. Tarkasteltavat ominaispiirteet ovat toisen tutkimuskysymyksen regressioanalyysin kontrollimuuttujat, tilintarkastajan palkkiot sekä toimiala. Tutkimuksessa oletetaan aikaisempaan kirjallisuuteen pohjautuen, että veroaggressiivisista yrityksistä on löydettävissä tiettyjä erityispiirteitä. Toisen tutkimuskysymyksen päätutkimusmenetelmänä on regressioanalyysi, joka on yleisesti käytetty menetelmä tutkittaessa tilintarkastuspalkkioiden määräytymistä. Oletuksena on, että yritysten veroaggressiivisuudella on palkkioita kasvattava vaikutus ja vaikutusta tilintarkastajan laskuttamiin veropalveluihin. Toisesta tutkimuskysymyksestä on johdettu kaksi regressioanalyysillä testattavaa hypoteesia. Veroaggressiivisten yritysten havaittiin olevan taseen loppusummaltaan (asiakkaan koko) ja liikevaihdon synnyttävien tytäryhtiöiden määrältään (asiakkaan kompleksisuus) pienempiä kuin ei-veroaggressiiviset yritykset. Yritysten veroaggressiivisuudella ei havaittu olevan vaikutusta lakisääteisestä tilintarkastuksesta perittyihin palkkioihin. Myöskään veroaggressiivisten yritysten veropalvelujen ostolla yhtiön tilintarkastajalta ei havaittu olevan vaikutusta lakisääteisen tilintarkastuksen palkkioihin verrattuna niihin veroaggressiivisiin yrityksiin, jotka eivät osta veropalveluita yrityksen tilintarkastajalta.
Description
Keywords
tilintarkastus, tilintarkastuspalkkiot, veroaggressiivisuus
Other note
Citation