Intranetin toimivuudesta sisäisen johtamisviestinnän välineenä johdon ja henkilöstön näkökulmista Case ABB

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Finnish Business Communication
Talouselämän viestintä
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
105
Series
Abstract
Tavoitteet Tutkielman tavoitteena on selventää, mitkä tekijät rakentavat sekä johdon ja esimiesten että henkilöstön tyytyväisyyttä sisäiseen viestintään, kun arjen johtamisen välineenä on intranet. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti viestinnällisten toiveiden ja tarpeiden kohtaaminen. Tutkimusaineisto- ja menetelmät Tutkimuksen empiirinen osio on toteutettu tapaustutkimuksena, jonka avulla kohdeilmiö sijoitetaan realistiseen toimintaympäristöön. Tutkimusmenetelminä käytettiin johdolle ja muille keskeisille sisäisen viestinnän toteuttajille suunnattuja teemahaastatteluita sekä toimihenkilöiden ja työntekijöiden keskuudessa toteutettua kyselytutkimusta. Tutkimusaineiston analysoinnissa hyödynnettiin pääasiassa teemoittelun ja tyypittelyn sekä luokittelun menetelmiä. Tulokset Tutkimukseni tulokset osoittavat, että ABB Oy:n Motors & Generators -liiketoimintayksikön Helsingin tehtaan johdon ja henkilöstön viestinnälle asettamat toiveet ja tarpeet ovat keskenään hyvin samankaltaisia. Lisäksi sisäisen johtamisviestinnän ja intranetviestinnän tavoitteet liittyvät läheisesti toisiinsa. Johdon sekä henkilöstön tyytyväisyyttä sisäiseen viestintään rakentavat seuraavat asiat: johdon aktiivinen rooli, viestinnän avoimuus ja luotettavuus, tiedon runsas mutta selkeä tarjonta, kaikkien henkilöstöryhmien huomioiminen sekä yhteisöllisyyden ja keskinäisen ymmärtämyksen tukeminen organisaation tavallisessa arjessa. Kohdeyrityksen sisäinen viestintä ei ole vielä toivotulla tasolla, mutta kehitystä tapahtuu koko ajan.
Description
Keywords
sisäinen viestintä, sisäinen johtamisviestintä, intranetviestintä, viestintätyytyväisyys
Other note
Citation