Käyttöliittymäkonseptin kehittäminen internet-tuettuun päihdeneuvontaan

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Käytettävyystutkimus
Mcode
T-121
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Abstract
Teknologian kehitys ja mobiililaitteiden yleistyminen ovat viimevuosina oleellisesti muuttaneet ihmisten tapaa ja käyttäytymistä tiedonhaun suhteen. Tämä asettaa päihdetukipalveluiden tarjoajille haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. Asiakkaat odottavat päihdepalveluilta samoja ominaisuuksia kuin muiltakin palveluilta, he tahtovat päästä niihin käsiksi päätelaitteeltaan silloin kuin se heille parhaiten sopii. Ongelmana on kehittää laadukas palvelu, josta on asiakkaille hyötyä, vaikka tutkittua tietoa aiheesta on varsin vähän. Internet-pohjaisen päihdetyön tehokkuudesta ei ole riittävästi tieteellistä tutkimusta ja tulokset ovat osittain varsin ristiriitaisia sen suhteen auttavatko palvelut päihteidenkäyttäjiä vai eivät. Online-palveluiden hyvänä puolena on parempi tavoitettavuus perinteisiin ratkaisuihin verrattuna, ne eivät ole sidoksissa kellonaikaan tai paikkaan. Asiakkaat myös kokevat erilaista turvallisuuden tunnetta verkossa, mikä osaltaan vaikuttaa siihen, että näin on mahdollista tavoittaa uusia käyttäjäryhmiä. Tässä työssä perehdytään olemassa olevaan tutkimukseen internet-pohjaisesta päihdetyöstä ja suunnitellaan käyttöliittymäkonseptia, joka ottaa huomioon tutkimusten tulokset. Konseptia tullaan hyödyntämään kehitettäessä toimivaa järjestelmää, jota päihdeneuvojat käyttävät työssään. Työssä on käytetty käyttäjäprofiileja, skenaarioita ja storyboardia konseptin havainnollistamiseen. Konseptin pohjalta on kolmannen tahon toimesta tehty interaktiivinen prototyyppi, jota käyttäjä on päässyt arvioimaan. Lopputuloksena todetaan, että vaikka tutkimustulokset ovat ristiriitaisia, internet-pohjaisesta päihdetyöstä on enemmän hyötyä kuin haittaa. Internet tarjoaa mahdollisuuden olla kontaktissa asiakkaisiin ilman, että he kokevat olevansa uhattuina. Tulevaisuudessa internetin merkitys tulee todennäköisesti kasvamaan. Lopuksi esitetään hahmotelma käyttöliittymästä ja sen toiminnasta.
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
Heiskala, Mikko
Keywords
käytettävyys, käyttöliittymä, internet, päihdetyö
Other note
Citation