Strategy formation process in established SME. A case study

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-08-23
Department
Major/Subject
Organisaatiosuunnittelu ja johtaminen
Mcode
SCI3094
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
72 + 14
Series
Abstract
Nordic Healthcare Group is going through a strategy formation process, which was induced by indicting a new CEO in August of 2022. A strategy process ensued and a new strategy for NHG was launched in March of 2023 and implementation is ongoing. This thesis seeks to explain how and why the realized strategy of NHG differs from the intended strategy. More specifically, this thesis takes a deep dive in the organization and tries to understand the cultural and organizational factors which either support or hinder the strategy formation process. To find these factors, the thesis research is conducted as a single-case study with aim to develop a model explaining factors behind SMEs’ strategy formation process. The primary data of the thesis was collected through 15 semi-structured interviews within the company’s top management team and strategic area leads. From the interview data and qualitative analysis, three dimensions affecting the strategy formation process are identified and presented through a strategy formation process model for SMEs. The main findings of the thesis include that organizational friction, cultural friction and communication of strategy affect the strategy formation process. The thesis contributes theoretically to strategy implementation research through widening the feedback of communicating realizing strategy to affect organizational structures and culture. Some further research avenues are suggested to deepen the interplay between organizational structures and culture in strategy formation processes.

Nordic Healthcare Group on käymässä läpi strategian muotoutumisprosessia, joka sai alkunsa uuden toimitusjohtajan myötä elokuussa 2022. Uusi strategia julkaistiin maaliskuussa 2023 ja implementaatiovaihe on käynnissä. Diplomityöni pyrkii selittämään, miten ja miksi NHG:n realisoituva strategia eroaa suunnitellusta strategiasta. Tutkielmani sukeltaa syvälle organisaatioon ja pyrkii ymmärtämään sekä kulttuurillisia että organisatorisia tekijöitä, jotka joko tukevat tai haittaavat strategian muotoutumisprosessia. Jotta kyseiset tekijät tunnistettaisiin, tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena, jonka tavoitteena on kehittää malli selittämään tekijöitä pienten ja keskisuurten yritysten strategian muotoutumisprosessissa. Diplomityön primääridata on 15 puoliavointa haastattelua, jotka kerättiin yrityksen ylemmästä johdosta sekä strategisten kärkialueiden johtajista. Haastatteludataan ja kvalitatiiviseen analyysiin pohjautuen identifioitiin kolme dimensiota, jotka vaikuttivat strategian muotoutumisprosessiin. Nämä dimensiot esitetään PK-yritysten strategian muotoutumisprosessimallin kautta. Diplomityön päälöydösten mukaan organisatorinen kitka, kulttuurillinen kitka ja strategian kommunikointi vaikuttavat strategian muotoutumisprosessiin. Diplomityö syventää strategian implementaatiotutkimusta laajentamalla strategiakommunikaation vaikutusta palautejärjestelmänä, mikä vaikuttaa organisaatiorakenteisiin ja organisaation kulttuuriin. Uusia tutkimuspolkuja ehdotetaan syventämään ymmärrystä organisaatiorakenteiden ja kulttuurin yhteisvaikutuksesta strategian muotoutumisprosessissa.
Description
Supervisor
Vuori, Timo
Thesis advisor
Torkki, Paulus
Keywords
strategy formation process, cultural friction, organizational friction, strategy implementation, adaptive strategy
Other note
Citation