Ärsykkeet tilassa - Ali- ja ylistimulaatio suhteessa miellyttävään tilakokemukseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2017
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Sisustusarkkitehtuuri
Language
fi
Pages
39
Series
Abstract
Rakennetun ympäristön vaikutus hyvinvointiin on nousemassa yhä tärkeämmäksi keskustelunaiheeksi arkkitehtuurin kentillä. Miellyttävän tilakokemuksen muodostuminen on herkkä ja monitasoinen prosessi, jota tilasuunnittelijan tulisi ymmärtää syvemmin: liian monet tilat ovat kokijalleen epämiellyttäviä. Keskityn kandidaatin opinnäytetyössäni pohtimaan tilan tarjoamien aistiärsykkeiden intensiteetin suhdetta kokijan miellyttävyydentunteeseen. Lähestyn aihetta aistien ali- ja ylistimulaation (aistiärsykkeiden puutostilan ja aistien ylikuormitustilan) kautta. Tämän kirjallisen tutkielman tarkoituksena on saada lukija tiedostamaan epämiellyttävän aistiärsykeympäristön haitallisuus sekä ongelman yleisyys. Tavoitteenani on herätellä tilasuunnittelijoita toteuttamaan empaattisempaa päätöksentekoa suunnitteluprojekteissaan. Kerään alan kirjallisuudesta, artikkeleista, aiemmista tutkimuksista sekä videoista tukea väitteelle, että tilan tarjoamien aistiärsykkeiden huolellinen huomioiminen osana tilasuunnitteluprosessia on tärkeää. Teksti rakentuu kolmesta pääluvusta: Kokemuksesta, Kontrollista ja Tasapainosta. Kuvailen kehollisen tilanhahmotuksen moniaistista luonnetta sekä aistien ali- ja ylistimulaatio-oireiden vaikutuksia kokijassa, esittelen aistiärsykkeisiinsä alistavien tilojen piirteitä, perustelen kontrollintunteen merkittävän yhteyden miellyttävään tilakokemukseen sekä pohdin ärsykkeiden yhtenäisyyden ja variaation suhteen tasapainottamista. Ehdotan ratkaisuksi luonnosta inspiroitumista. Vaikka tilan kehollisen kokemisen moniaistisuudesta ja aistien ylikuormituksen haitallisuudesta ollaankin alalla jokseenkin tietoisia, tietoa ei sovelleta käytäntöön tarpeeksi painokkaasti. Aistiärsykkeiden puutostilan ja aistien ylikuormitustilan epämiellyttävyyttä ei tietääkseni ole aiemmin tutkittu suhteessa tilasuunnitteluun. Aihe on kuitenkin tärkeä ja ajankohtainen, sillä esimerkiksi kaupungistuminen altistaa ylikuormitukseen ja kehittyvä teknologia tasoittaa sisätilojen ärsykeolosuhteita keinotekoiseen monotonisuuteen. Aistien ali- ja ylistimulaatio-oireisiin alistavat tilat vaikuttavat huomattavasti kokijan miellyttävyydentunteeseen, hyvinvointiin ja jopa terveyteen. Tutkielma syventää lukijan ymmärrystä kokonaisvaltaisesta tilakokemuksesta ja ohjaa suunnittelijoita kohti inhimillisempiä tilasuunnitelmia. Se toimii pohjustuksena aiheen tarpeellisille tarkemmille jatkotutkimuksille, mahdollisesti myös käytännön kokeille.
Description
Supervisor
Määttänen, Heikki
Thesis advisor
Määttänen, Heikki
Keywords
aistit, aistiärsykkeet, tilakokemus, viihtyisyys, tilasuunnittelu, sisustusarkkitehtuuri
Other note
Citation