Empathy builds bridges - Design perspectives to project leadership

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2017 Rehula
Date
2017
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
112
Series
Abstract
The complex challenges we face in the societies of today are wicked by their nature. Multidisciplinarity, cross-sectoral environments and co-creational projects touch more and more people. Working in these novel and unstructured environments requires deliberate skills to tackle the difficulties that stem from the humane layer: pre-assumptions, clashing motivations, lack of common understanding and commitment towards common goals. Facing these challenges, this study explores the role of empathy in finding common understanding from the perspective of leadership. The study explores empathy and its benefits as a theoretical construct and puts special focus on exploring the implications through the lenses of design and leadership. Synergies between these two approaches are investigated through expert interviews.
The results of this research highlight empathy in leadership as a goal-directed action, which builds on both emotional and cognitive capacities of empathy, as well as ones self-awareness. Through the inside-out and outside-in functions that are concluded in this work, this study highlights the importance of supporting the individual from inside, and seeing the potential of utilizing empathy from outside to create ownership, commitment towards the common goal creating meaningfulness for the work. This study is an effort to deepen understanding of how empathy works and to inspire individuals to benefit from this emotive resource as a design instrument. The ultimate aim is to promote better project outcomes.

Nykyajan monimutkaiset yhteiskunnalliset ongelmat ovat luonteeltaan viheliäisiä (eng. wicked problems). Monialaisuus, sektorien väliset yhteistyöympäristöt, sekä yhteisluomisprojektit tuovat yhteen yhä erilaisempia ihmisiä ratkaisemaan ongelmia. Näissä ympäristöissä erityisesti ennakkoluulot, vastakkaiset motivaatiot, yhteisen ymmärryksen puute ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen luovat merkittäviä haasteita ja hankaloittavat projektien etenemistä. Vastaten näihin ihmiskeskeisiin haasteisiin, tämä opinnäytetyö tutkii empatian roolia yhteisen ymmärryksen löytämisessä, erityisesti johtajuuden näkökulmasta. 

 Tutkimus tarkastelee empatiaa teoreettisesta perspektiivistä, ja tämän jälkeen keskittyy käytännön empatiaan johtajuuden ja muotoilun näkökulmista. Näiden kahden yhteisvaikutuksia ja potentiaalia pohditaan ammattilaishaastatteluiden pohjalta. Tutkimuksen tulokset nostavat esiin empatian johtajuuden perspektiivistä tavoiteellisena toimintana, joka koostuu sekä emotionaalisista että kognitiivisista osa-alueista, ja pohjautuu tietoisuudelle omasta itsestä. Tutkimuksessa esiin tulevat empatian sisäiset ja ulkoiset toiminnot korostavat yksilön tukemista hänen omista lähtökohdistaan, ja toisaalta empatian potentiaalia omistajuuden, tavoitteisiin sitoutumisen ja työn merkityksellisyyden luojana. Kokonaisuutena tämä opinnäytetyö pyrkii ymmärtämään empatian konseptia, sekä inpiroimaan yksilöitä hyödyntämään empatiaa resurssina, erityisesti muotoilulähtöisenä instrumenttina. Työn pohjimmaisena tavoitteena on tukea projektien onnistumista.
Description
Supervisor
Jalas, Mikko
Thesis advisor
Lappalainen, Pia
Keywords
empathy, design, wicked problems, project leadership
Other note
Citation