Taitoluisteluvalmentajien palautuminen työn imussa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Management and International Business (MIB)
Language
fi
Pages
97+15
Series
Abstract
Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan taitoluisteluvalmentajien palautumista työssä, joka on valmentajille elämäntapa. Tarkoituksena on selvittää ja kuvata taitoluisteluvalmentajien työssään kokemaa työn imua ja sitä, miten palautuminen onnistuu työn vaatimusten ja voimavarojen ristipaineessa. Tutkielma keskittyy positiiviseen työhyvinvointinäkökulmaan. Tutkimus toteutettiin keväällä 2018 yhden taitoluisteluseuran yhdeksälle naisvalmentajalle teemahaastattelututkimuksena. Tutkielman avulla halutaan saada uutta tietoa kvalitatiivisin keinoin vähän tutkitusta naisvalmentajien joukosta. Teoriana tutkielmassa käytetään Hakasen (2009A) Job Demands - Job Resources eli JD-R -mallin pohjalta luomaa TV-TV -mallia, työn voimavarojen ja työn vaatimusten mallia. Taitoluisteluvalmentajien työn vaatimukset, työn voimavarat ja yksilölliset voimavarat selvitetään työn imun ohessa ja niihin liitetään palautumisen kokemukset. Työn imu on taitoluisteluvalmentajilla vahvaa ja sitä koetaan useamman kerran viikossa. Imu saakin taitoluisteluvalmentajat jaksamaan myös tiiviissä työtahdissa ja suurien, moninaisten vaatimusten kanssa. Myös perhe on merkittävä voimavaratekijä ja tärkeä tuki, jotta työssä jaksaa. Palautuminen saattaa olla valmentajille toisinaan hankalaa. Valmentajat tekevät työtään työtunneista ja kellonajoista välittämättä, ajokilometrejä säästämättä ja omasta vapaa-ajasta tinkien. Työajat ovat haasteelliset ja kilpailukausi tiivis, eikä vapaata ole aina helppo pitää. Välillä ei tunnu olevan aikaa juuri muulle kuin työlle. Valmentajien työssä kuvatut palautumisen mekanismit on jaoteltu irrottautumiseen, rentoutumiseen, hallintakokemuksiin ja kontrolliin. Taitoluisteluvalmentajat tekevät työtään rakkaudesta lajiin, mutta jotta imu säilyy ja valmentajat jaksaisivat työssään jatkossakin, tulisi palautumiseen kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Työn imu auttaa jaksamaan, mutta pienillä muutoksilla työjärjestelyissä ja työyhteisön sisällä sekä ennen kaikkea säännöllisellä irrottautumisella työstä voidaan saada paremmin palautunut ja siten myös enemmän työn imua kokeva valmentaja.

This Master’s Thesis examines the work recovery of figure skating coaches. For many of them, the coaching work is practically a way of life. The research aim of the Thesis is to describe how figure skating coaches experience work engagement and how they recover under the pressure of the work and what resources they have that enhance recovery. The Thesis focuses on the positive perspective of work well being. The research was conducted with focused interview in spring 2018 to nine female coaches of a figure skating club. There has not been much research on female coaches so far in this context and this Thesis research aims to gain new information about this group through qualitative methods. The basis for the Thesis and the research is Hakanen’s (2009A) TV-TV model on work resources and demands which is derived from Demerouti’s et al. (2001) the Job Demands – Job Resources, the JD-R, model. Work demands, work resources and individual resources are examined together with work engagement. The experiences of recovery will be introduced in relation to all these concepts. Figure skating coaches experience strong work engagement regularly. This work engagement allows figure skating coaches to cope in a hectic work environment with various, high demands. Family is also a significant resource and a crucial support system for managing the challenges of the coaching work. Recovery from work can be challenging at times as coaches dedicate themselves to the job, putting their personal life and free-time second. The hours worked and mileage driven are often countless. With a tight-scheduled competition season upon them, the working hours are challenging and free-time is a rare luxury. Work can truly become all consuming. This research introduces work recovery mechanisms described by the coaches which are divided into psychological detachment from work, relaxation, mastery experiences and control. Figure skating coaches are driven by a deep passion for the sport. However, in order for them to keep going and strive in the job and preserve the work engagement, more attention should be paid to recovery. Feelings of work engagement certainly support the coaches in managing in their job. However, implementing small changes to work arrangements within the work community along with regular psychological detachment from work will go a long way in being able to recover better and thus allow the coaches to experience even more work engagement.
Description
Thesis advisor
Katila, Saija
Keywords
työhyvinvointi, palautuminen, työn imu, työn vaatimukset, työn voimavarat, valmentajat, taitoluistelu
Other note
Citation