Avonapaisen tahtikoneen analyyttisen häviölaskennan kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Sähkömekaniikka
Mcode
S-17
Degree programme
Language
fi
Pages
84
Series
Abstract
Tämän diplomityön tarkoituksena on kehittää avonapaisen tahtikoneen analyyttistä häviölaskentaa ABB Oy:n Tahtikoneet-tulosyksikössä. Työn tutkimusaineisto koostuu lähes 700 tahtikoneesta, joista on sekä laskettu että mitattu häviöt. Tavoitteena on parantaa laskentaohjelmistoa siten, että lasketut häviöt vastaisivat paremmin mittaustuloksia. Tässä työssä tahtikoneiden kokonaishäviöt on jaettu rautahäviöihin, kuormitushäviöihin, magnetointihäviöihin sekä tuuletus- ja hankaushäviöihin. Näistä jokaista häviökomponenttia tarkastellaan erikseen. Tavoitteena on löytää laskentaohjelmiston analyyttisten laskentakaavojen heikkoudet ja parantaa laskentaa fysikaalisesti oikeampaan suuntaan. Tämän jälkeen laskentaa kehitetään tarpeen vaatiessa korjauskertoimilla, jotka on määritetty tilastollisesti ensimmäisen asteen lineaarista regressiomallia ja pienimmän neliösumman menetelmää käyttäen. Lisäksi numeerista laskentaa elementtimenetelmän avulla on käytetty selvittämään vaimennuskäämityksen, roottorin navan kiinnityspulttien ja pulttien tukipalkin sekä roottorin napapinnan muodon vaikutusta roottorin navan alueen häviöihin. Työn tuloksena laskettujen ja mitattujen häviöiden suhteellisen eron keskiarvo parani 3,52 %:sta 2,99 %:iin ja keskihajonta 9,22 %:sta 4,33 %:iin. Tämän lisäksi laskentaohjelmistosta löydettiin heikkouksia, jotka vaativat tulevaisuudessa jatkokehitystoimenpiteitä.
Description
Supervisor
Arkkio, Antero
Thesis advisor
Westerlund, Jan
Keywords
analytical loss calculation, avonapaiset tahtikoneet, iron losses, analyyttinen häviölaskenta, load losses, rautahäviöt, excitation losses, kuormitushäviöt, friction and windage losses, magnetointihäviöt, tuuletus- ja hankaushäviöt
Other note
Citation