Käyttöastetutkimuksen hyödyntäminen työympäristöjohtamisessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-09
Department
Major/Subject
Kiinteistöjohtaminen
Mcode
M3003
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
76
Series
Abstract
Toimitilajohtamisessa organisaatiot toteuttavat operatiivista toimintaansa hyvin erilaisilla strategioilla tai ilman varsinaista työympäristöstrategiaa. Tietoon perustuvan johtamistavan käyttöönotto voi olla organisaatioille ensimmäinen askel kohti analyyttistä johtamistapaa, kun taas joillekin se voi olla seuraava askel kohti yrityksen liiketoimintastrategian mukaista työympäristöjohtamista. Tämän diplomityön tarkoituksena on kartoittaa kansainvälisesti toimistotilojen käyttöastetutkimuksen termistöä ja tunnistaa näiden suomenkieliset vastineet. Tämän lisäksi tavoitteena on selvittää eri menetelmiä, joilla käyttöastetutkimusta voidaan tehdä sekä tutkia käyttöastetutkimuksen hyödyntämismahdollisuuksia työympäristöjohtamisen tukena ja työympäristökehittämisen työkaluna. Diplomityön tutkimusmenetelmänä toimii kirjallisuuskatsaus ja kahteen organisaatioon toteutettu tapaustutkimus. Kirjallisuuskatsauksen perusteella kerättiin tarvittavaa tietoa tapaustutkimusten toteuttamiseksi. Tapaustutkimuksessa toteutettiin kaksi käyttöastetutkimusta havainnointitutkimuksena pääkaupunkiseudulla toimivien organisaatioiden tiloihin. Tämän työn tuloksena kehitettiin prosessi ja työkalut käyttöastetutkimuksen toteuttamiseksi ja tulosten analysoimiseksi ja esittämiseksi. Käyttöastetutkimuksen onnistumiseksi ja tulosten hyödyntämiseksi on tärkeä, että tietoa arvioidaan aina organisaatiokohtaisesti ja suhteessa organisaation työtapoihin. Tutkimuksen konkreettisena lopputuloksena on yhteenveto eri käyttöastetutkimuksen menetelmien saatavuudesta ja kustannuksista. Lopputulos on tärkeä, sillä käyttöastetutkimukseen käytettäviä laitteistoja ei ole vielä laajasti saatavilla Suomen markkinoilla.

Organizations have very different types of Corporate Real Estate strategies or no strategy at all to support operational decision making. Using utilization data in Corporate real estate management can be the first step implementing a way of analytical decision making instead of gut-based methods. For others utilization data can be the next step on the path to achieving organizations strategic goals through aligned workplace strategy. Purpose of this study is to research terms used in international studies of office utilization and identify the corresponding terms in Finnish. The second purpose is to examine methods to conduct utilization surveys and ways how utilization studies can support workplace management and workplace development. This study is based on a literature review and two case studies measuring workplace utilization in two organizations located in the Helsinki Metropolitan area. The literature review was conducted to gather information about workplace utilization surveys and different methods for carrying out a survey. As a result of this thesis a process and tools for executing a utilization survey was developed including the process and tools for analyzing and reporting its findings. Knowledge about the organization and work practices is extremely important to be able to benefit from the results of the survey in practice. An important part of the study was to gather information about the availability and costs of different survey methods as equipment for utilization surveys is still not widely spread on the Finnish market.
Description
Supervisor
Junnila, Seppo
Thesis advisor
Sarasoja, Anna-Liisa
Keywords
työympäristöjohtaminen, käyttöaste, käyttöastetutkimus, strateginen toimitilajohtaminen, workplace management, utilisation, utilisation survey
Other note
Citation