Naudan näkeminen - Toislajisten empaattista katsomista

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
artmed
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
63 + 1
Series
Abstract
Opinnäytteessä analysoidaan tuoretta uutis- ja informaatiokuvastoa suomalaisista naudoista laadullisen tapaustutkimuksen keinoin. Tutkielmassa vastataan kysymyksiin kuvissa esiintyvästä eläinsuhteesta sekä empatian ja ekososiaalisen sivistyksen suhteesta nautarepresentaatioon. Tuon tuotantoeläimet ympäristötaidekasvatuksen piiriin ja tarkastelen uutis- ja informaatiokuvaston todellisuuden rakentamisen keinoja. Aineisto koostu harkinnanvaraisista näytteistä, joista jokaisen valinta perustuu representaation monipuolisuuteen, ajankohtaisuuteen ja poikkeuksellisuuteen tai yleisyyteen. Aineistona on viisi keskenään erilaista nautavalokuvaa, joita analysoin visuaalista lukutaitoa ja semioottista kuva-analyysia hyödyntäen sekä yhdistäen kuvien viestejä julkaisukontekstiin ja eettiseen ja kriittiseen eläintutkimukseen. Valokuvat puretaan yksitellen, minkä jälkeen niiden viestejä yhdistelemällä ja arvioimalla etsitään vastauksia tutkimuskysymyksiin. Empatian merkitys sosioekologisen oikeudenmukaisuuden edistämisessä ja ilmastokriisin ratkaisuissa nousee esille opinnäytteessä useasti, samoin tuotantoeläinten vaikutus ilmastolle. Empatian laajentaminen toislajisiin lisää vastuullista maailmasuhdetta, ja representaatiolla on suuri merkitys empatian muodostumiselle. Tutkielma esittää mahdollisuuksia nautojen näkemiselle enemmän itseis- kuin välinearvon kautta, samoin kuin kyseenalaistaa suomalaisen maatalouden ihmiskeskeisen nautasuhteen ylläpitämistä uutis- ja informaatiokuvaston keinoin. Kuvataidekasvatuksessa on potentiaalia spesismin eli lajisorron purkamiseen muun muassa ympäristötaidekasvatuksen ja visuaaliseen lukutaitoon pohjaavan empatiakasvatuksen keinoin. Spesismin purkaminen lisää vastuullista maailmasuhdetta ja kehittää kasvatusta, joka ohjaa kollektiiviseen ekologiseen vastuuseen. Empaattisella nautarepresentaatiolla on mahdollisuus vaikuttaa niin nautojen elämään kuin sosioekologisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen.

In this thesis, fresh news and information photos of Finnish bovines are being analyzed through qualitative case study. Questions about animal relationship in the photos and the relation of empathy and ecosocial education to bovine representation are being answered in the dissertation. I bring production animals to the circle of environmental art education and review the means of news and information photos in constructing reality. The corpus consists of purposive samples of which the selection of each is based on the diversity, topicality and exceptionality or generality of representation. As a corpus, there are five different bovine photos that I analyze using visual literacy and semiotic image analysis and combining the messages of photos to the publishing context and ethical and critical animal studies. The photos are being deconstructed one by one, after which answers to the research questions are being looked for by mixing and evaluating their messages. The meaning of empathy in advancing socioecological justice and solving the climate crisis arises often in my thesis, as well as the impact of production animals to the climate. Broadening empathy to nonhuman animals increases responsible relationship to the world. The thesis represents possibilities to seeing bovines more as absolute than instrumental value, as well as questions maintaining the human centered bovine relationship of Finnish agriculture through the means of news and information photography. Art education has potential to dismantle spesism through for example empathy education based on environmental art education and visual literacy. Dismantling spesism increases responsible relationship to the world and advances education that directs toward collective ecological responsibility. Empathetic bovine representation has a possibility to influence both the lives of bovines and furthering socioecological justice.
Description
Supervisor
Pusa, Tiina
Thesis advisor
Haapalainen, Riikka
Keywords
nauta, eläinsuhde, ekososiaalinen sivistys, empatia, kuva-analyysi, representaatio, ympäristökasvatus, toislajinen
Other note
Citation